Turkish Arabic English Russian Spanish

bizi_22arayin.png

duyurular

Sigorta Hizmetleri (Düzenleme Ve Denetim) Yasası

duyuru.jpgSİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI

   

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim

1. Bu Yasa, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası olarak isimlendirilir.

   
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
   
Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:
  “Aktüer”, sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak yasal düzenlemelere uygun prim, rezerv ve kar paylarını hesaplayan ve tarife ve teknik esasları hazırlayan kişiyi anlatır.
  “Aracı”, sigorta acentesi ve brokeri anlatır.
  “Bakan”, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanı anlatır.
  “Bakanlık”, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır.
  “Birlik”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliğini anlatır.
  “Broker”, herhangi bir sigorta ve reasürans şirketine bağlı olmaksızın, sigorta ve reasürans sözleşmesi yapmak isteyen müşterileri temsil etmek suretiyle, bunları sigorta veya reasürans şirketiyle bir araya getiren, sigorta ve reasürans sözleşmelerinin sonuçlandırılmasına yönelik koşulları hazırlayan, müzakere eden ve sözleşmelerin sonuçlandırılmasını sağlayan ve özellikle hasar meydana geldiğinde gerekli ise sigortalıya yardımcı olan ve bu hizmetler karşılığında sigorta veya reasürans şirketinden komisyon alan gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
  “Daire”, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesini anlatır.
  “Fon”, bu Yasanın 64’üncü maddesi uyarınca kurulan Zorunlu Sigorta Garanti Fonunu anlatır.
  “Hayat Dışı Sigorta”, hayat sigortası dışındaki sigorta işlemlerini anlatır.
  “İntifa Hakkı”, doğrudan sahip olma ve kontrol edilen bir veya daha fazla şirket aracılığıyla dolaylı olarak sahip olmayı ve bir şirketteki hisselerden, başka biriyle yapılacak yazılı veya sözlü, resmi veya gayri resmi bir sözleşme, düzenleme, anlaşma veya mutabakat aracılığıyla, yasal olarak bu hisseler başka birisine ait olsa bile fayda sağlayabilmeyi anlatır.
  “Komite”, bu Yasanın 8’inci maddesi ile oluşturulan Sigorta Danışma Komitesini anlatır.
  “Kontrol İlişkisi”,bir kişinin, tek başına veya  birden fazla kişinin veya bir tüzel kişinin hissedar veya oy hakkının çoğunluğunu teşkil eden payların intifa hakkına sahip olması, sözkonusu tüzel kişinin herhangi bir yönetim organındaki üyelerin yarısından fazlasını atamaya veya görevden alma hakkına sahip olması veya sözkonusu tüzel kişinin herhangi bir yönetim organındaki üyelerinin çoğunluğunun, sözkonusu kişi veya kişilerin oy hakkının kullanılmasıyla atanmış olması, kişinin tüzel kişi olması halinde,  diğer tüzel kişiyi de tek bir şirketmiş gibi yönetiyor olması veya üzerinde etkin bir şekilde hakim etki uygulaması ve kontrol sahibi olmasını anlatır.
  “Minimum Sermaye Yeterliliği”, sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin sermaye yeterliliğinin en az üçte birine denk düşen tutarı anlatır.
     “Nitelikli Pay”, bir ortaklığın sermayesinin veya oy hakkının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren payları anlatır.
  “Nitelikli Pay Sahibi”, bir tüzel kişide nitelikli pay alan bir kişiyi anlatır.
  “Özsermaye”, sigorta ve reasürans şirketlerinin nakden ödenmiş veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ayrılmış sermayeleri, yedek akçeleri, sermaye yedeklerini, yeniden değerleme fonu ile dönem net karı ile geçmiş yıllar karları toplamından, varsa dönem zararlarının, geçmiş yıllar zararlarının, iştiraklerin ve bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesinin, ana şirketin ortaklık payı ile çarpılması sonucunda bulunan tutarın düşülmesinden sonra bulunan tutar ile Sigorta Yöneticisinin uygun göreceği diğer değerlerin, düşülmesinden sonra bulunan tutarı anlatır.
  “Portföy”, bir sigorta ve reasürans şirketinin faaliyette bulunduğu sigorta sınıfı veya sınıflarına ait tüm sigorta sözleşmelerini anlatır .
  “Prim”, poliçe üzerinden vergiler ileyürürlükteki mevzuat uyarınca zorunlu tutulan sigorta konuları gereği oluşturulan veya oluşturulacak olan fonlara ait katkı payları hariç olmak üzere elde edilen tüm gelirleri anlatır.
  “Rasyo”, bir sigorta ve reasürans şirketinin muhasebesinde yer alan muhtelif hesap elemanları arasındaki oranları anlatır .
  “Reasürans Şirketi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerdeki reasürans şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şubelerini anlatır.
  “Risk”, ödeme talepleri, aktifler, türevler ve bir sigorta ve reasürans şirketinin bilanço dışı kalemleri ile diğer şirketlerin sermayelerinden edindikleri ve sigorta veya reasürans şirketi açısından kayıba neden olabilecek pay edinimlerini içerir. Riskler; kredi riskinden, yatırım riskinden, sigorta riskinden, piyasa riskinden, diğer risklerden veya bu risklerin birbirleriyle etkileşimiyle oluşan kombinasyonundan kaynaklan riskleri anlatır.
  “Sigorta Acentesi”, sigorta şirketi ile acente arasında akdedilen Acentelik Sözleşmesi çerçevesinde, bir sigorta şirketi adına veya hesabına, sigorta ürünlerini sigorta müşterilerine tanıtan, teklif eden, sigorta sözleşmesini hazırlayan, sonuçlandıran, prim tahsil eden, sigorta sözleşmesi süresince ve hasar meydana geldiğinde sigortalıya gereken yardımı sağlayan ve bu hizmetleri karşılığında sigorta şirketlerinden komisyon alan gerçek veya tüzel kişileri anlatır.
  “Sigorta Eksperi”, sigorta sözleşmelerindeki risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tesbiti, ön ekspertiz ve gözetim gibi işleri sürekli meslek olarak yapan gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
  “Sigorta Şirketi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş sigorta şirketleri ile yabancı ülkelerdeki sigorta şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şubelerini anlatır.
  “Sigorta Tahkim Komisyonu”,birlik bünyesindeki hasar uyuşmazlıklarını çözümlemede yetkili organı anlatır.
  “Sigorta Yöneticisi”,Daire Müdürünü anlatır.
  “Yakın İlişki”,iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin kontrol ilişkisi çerçevesinde tek ve aynı kişiye kalıcı olarak bağlı olduğu durumu anlatır.
  “Yedek Akçeler”, sigorta ve reasürans şirketlerinin üç aylık hesap özetlerinde veya bilançolarında görülen yedek akçeler toplamından varsa bilanço zararının düşülmesi sonucunda elde edilen bakiyeyi anlatır.
   


Amaç 3. Bu Yasanın amacı;
    (1) Ülkemiz sigortacılığının açık ve objektif kurallar içerisinde sağlıklı bir şekilde geliştirilmesini;
    (2) Sigorta sözleşmesinde yer alan tarafların hak ve menfaatlerinin  korunması ile sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını;
    (3) Bu Yasaya tabi gerçek veya tüzel kişilerin faaliyete başlama, teşkilat, yönetim, çalışma esas ve usulleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetimlerinin sağlanması ile ilgili kuralların düzenlenmesini;
    (4) Sigorta şirketlerinin bağlı olduğu grupların denetimlerinin sağlanmasına ilişkin kuralların düzenlenmesini;
    (5) Sigorta şirketlerinin mali yapılarının güçlendirilmesini ve benzer koşullarda rekabet ettirilerek belli bir disiplin altında faaliyet göstermelerini;
    (6) Sigorta sektörüne yaratılacak fonların ekonomik kalkınmanın  gereklerine göre kullanımlarını;
    (7) Sigortacılıkla ilgili eksperlik, aktüerlik ve sigorta ve reasürans aracılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi ile Sigorta Bilgi Merkezinin kurulmasının sağlanması; ve
    (8) Sigortacılıkla ilgili diğer usul ve esasları,
    düzenlemektir.
       
Kapsam 4. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulacak sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş olup da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube açarak faaliyette bulunan veya bulunacak olan sigorta ve reasürans şirketlerinin, sigorta ve reasürans aracılarının, sigorta eksperlerinin, aktüerlerin ve bu Yasanın kapsamına giren konularda faaliyet gösterecek olan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini kapsar.
       
İKİNCİ KISIM
Sigorta Yöneticisi, Yardımcısı, Yetkili Yabancı Makamlar ve Komite ile İlgili Kurallar
 
Sigorta Yöneticisi 5. (1) Bu Yasa kuralları uyarınca, bu Yasanın uygulanmasına ilişkin idari teftiş görevini Sigorta Yöneticisi yürütür.
ve Sigorta Yönetici Yardımcısı   (2) Sigorta Yöneticisinin görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere, üniversite mezunu olması koşuluyla, Daire içerisinden sigortacılık konusunda en az üç yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip iki kamu görevlisi Sigorta Yöneticisinin önerisi ile Bakan tarafından Sigorta Yönetici Yardımcısı olarak görevlendirilir.
       
Sigorta 6. Sigorta Yöneticisinin görev ve yetkileri şunlardır:

Yöneticisinin

Görev ve Yetkileri

  (1) Sigorta ve reasürans şirketleri ile aracılık yapan gerçek veya tüzel kişiler, broker ve sigorta acenteleri ile sigorta eksperi ve aktüerlerin faaliyetlerinin denetlenmesini ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak;
    (2) Poliçe sahiplerinin çıkarlarını veya bir sigorta sözleşmesi nedeniyle tazminat almaya hak kazananların faaliyetlerinin bu Yasaya uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesini sağlamak;
    (3) Adil, istikrarlı ve kalıcı bir piyasa oluşturulmasını sağlamak;
    (4) Sigorta sistemine olan güvenin sağlanması ve sürdürülmesini sağlamak;
           


    (5) Sigorta şirketlerinin sigortalı ve üçüncü kişilere karşı olan yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirip getirmediklerinin veya kısa veya orta vadede yükümlülüklerini yerine getirememe tehlikesi ile karşı karşıya olup olmadıklarının tesbitini yapmak ve bunun için tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak;
    (6) Sigorta sektörü ile ilgili alınacak  kararlarda doğabilecek risklerin analizini yapmak suretiyle alınan kararların uygulanmasını sağlamak;
    (7) Şirketlerin mali yeterliliklerinin tespitine yönelik denetim teknikleri, bilanço ve gelir tablosu gibi finansal tabloların, hesap ve kayıtlarının kontrolünü sağlamak;
    (8) Şirketlerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tesbitini sağlamak;
    (9) Şirketlerin maruz kalabileceği tehlikeleri önceden belirlemeye, sigorta şirketlerinin faaliyetlerini güven içinde yürütebilmek için sahip olması gereken asgari ödenmiş minimum sermaye ve likidite düzeyinin belirlenmesini ve devamını sağlamak;
    (10) Erken uyarı sistemleri ile riske dayalı sermaye yeterliliği sisteminin kullanılmasını sağlamak;
    (11) Sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı doğrultusunda, izin ve ruhsat taleblerinin değerlendirilmesi, lisans verilmesi ve geri alınmasını sağlamak;
    (12) Bu Yasanın ihlali durumunda öngörülen önlemlerin alınması, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin uygulanmasını sağlamak; ve
    (13) Bu Yasa veya başka yasalarla kendine verilen diğer görevleri yapmak.
       
Yetkili Yabancı Makamlarla İşbirliği ve Gizli 7. (1) Sigorta Yöneticisi, görevi ile ilgili olarak benzeri görevler yürütmekle görevli diğer yabancı yetkili makamlarla işbirliği yapabilir veya görevlerinin yerine getirilmesinde yürürlükteki kişisel bilgilerin korunması ile ilgili mevzuat da gözönünde bulundurularak gerekli bilgi alışverişinde bulunabilir veya anlaşmalar yapabilir.
Nitelikli Bilgilerin İletilmesi   (2) Bu madde kuralları uyarınca yapılacak olan bilgi alış-verişi gizli nitelikli olup, bunu ileten, bilgi alış-verişinde bulunan makamların veya yetkililerinin kuruluşun açık onayı olmaksızın açıklanmasına izin verilmez. Böyle bir bilgi iletimi, bu kuruluşun onay verdiği amaçlar için ve belirlenen çerçevede yapılır.
       
Komitenin Oluşumu ve Atanma 8. (1) Komite; Sigorta Yöneticisi, iki Sigorta Yönetici Yardımcısı, Birlik Başkanı ile, Birliğin önerisi ve Bakanın onayıyla atanacak iki üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.
    (2) Komiteye, Sigorta Yöneticisi Başkanlık eder.
    (3) Üyeler iki yıllık görev süresi için atanır ve süreleri dolan üyeler tekrar atanabilirler.
    (4) Üyeliklerde boşalma olması halinde yeni atanacak olan kişi, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.
    (5) Komiteye atanacak üyelerde aşağıdaki nitelikler aranır:
      (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmesi;
      (B) Kamudan atanacaklarda Daire içerisinden olması koşuluyla, sigortacılık konusunda olmak üzere en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olması;


      (C) Bir kimsenin Komite üyesi olarak atanabilmesi ve Komitenin görevleri kapsamına giren konularda geçerli bir görüş verebilmesi için aktüerya veya reasürans veya sigorta muhasebesi veya sigorta hukuku konularından birinde bilgi ve deneyime sahip olması gerekir.
      (Ç) Müflis olmaması;
      (D) Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas veya benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olması.
                  Ancak kamudan atanacaklarda yukarıdaki (C) ve (Ç) bendlerindeki şartlar aranmaz.
         
Komite 9. (1) Komite üyeliği aşağıda belirtilen hallerde kendiliğinden sona erer:
Üyeliğinin     (A) Üyenin ölümü veya yazılı istifası halinde;
Sona Ermesi     (B) Komitenin üst üste üç toplantısına izinsiz veya özürsüz katılmaması halinde;
      (C) Kamu görevlisi olan üyelerin;

53/1977

    12/1980

      7/1981

      (a) Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa kuralları uyarınca görevden alınması halinde; veya
    51/1982          

    24/1983

    43/1983

      2/1984

         
    20/1986          

      4/1987

49/1987

50/1987

33/1989

61/1989

  2/1990

41/1990

30/1991

31/1992

16/1994

  5/1995

  6/1998

21/1999

     19/2001

     23/2005

     22/2006

     66/2006

     75/2007

       8/2010

         
        (b) Kamu görevliliğinin sona ermesi halinde.
      (Ç) Bu Yasanın 8’inci maddesinin (5)’inci fıkrasında öngörülen niteliklerin herhangi birinin yitirilmesi veya varolmadığının sonradan tesbit edilmesi halinde.
      (D) Bakanın atadığı üyeleri yazılı ve gerekçeli olarak görevden alması halinde.
    (2) Boşalan üyeliğe,  bu Yasanın 8’inci maddesi uyarınca atama yapılır.
           
Komitenin 10. (1) Komite toplantılarına Sigorta Yöneticisi başkanlık eder.
Çalışma Esasları   (2) Komitenin sekreterliği ve tutanakların tutulması Sigorta Yönetici Yardımcıları tarafından yapılır.
    (3) Komite, olağan olarak Sigorta Yöneticisinin çağrısı veya Bakanın veya en az üç üyenin yazılı istemi ilegündemli olarak toplanır. Gündem önceden üyelere dağıtılır.
    (4) Komite toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlarda oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oyu vardır.
    (5) Komite, gerekli görmesi halinde konularında uzman kişileri görüşlerini almak üzere Komiteye çağırabilir.
           
Komitenin 11. Komite aşağıda belirtilen konularda Bakanlığa öneri sunar:
Görev ve   (1) Sigortacılık ile ilgili sistemin işleyişinin iyileştirilmesi hakkında.
Yetkileri   (2) Sigortacılık sektöründe çalışanların eğitilmesi hakkında.
    (3) Sigortacılıkla ilgili tüketicileri bilgilendirmesi hakkında.
    (4) Sigortacılık sektörü ile ilgili raporların hazırlanması hakkında.
    (5) Sigortacılık ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması hakkında.
     
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu ile İlgili Kurallar
       
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin  Kuruluşu 12. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir sigorta ve reasürans şirketinin kurulması veya yabancı ülkelerde kurulmuş bir sigorta veya reasürans şirketinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube açması için Sigorta Yöneticisinden izin alınması şarttır.
veya Yabancı Sigorta   (2) Sigorta Yöneticisi başvuru tarihinden itibaren en geç altmış iş günü içerisinde başvuruyla ilgili karara vararak başvuru sahibine bilgi verir.
Şirketlerinin Şube Açma İzni   (3) Sigorta ve reasürans şirketleri kurdukları veya kapattıkları şubeleri, temsilcilikleri veya irtibat bürolarını açılış veya kapanış tarihinden itibaren bir ay içinde Sigorta Yöneticisine bildirmekle yükümlüdürler.
           
Sigorta ve Reasürans 13. Şirketlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sigorta ve reasürans şirketi olarak faaliyette bulunabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
Şirketlerinin   (1) Halka açık limited şirket olarak kurulması;
Kuruluş   (2) Limited şirket kurucularının;
Koşulları     (A) Müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması, yürürlükteki sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla para cezasına mahkum edilmemiş olması, bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması veya affa uğramış olsalar dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, yürürlükteki suç gelirlerinin aklanması ile ilgili mevzuat uyarınca ve vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olmaması,


      (B) Tasfiye olmuş veya halen tasfiyesi devam eden finansal kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği ile genel müdürlük yapmış olmaması veya denetim ve yönetimde etkili olabilecek şekilde denetim ve yönetim kurullarında üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olmaması koşuldur.
      (C) Sigorta veya reasürans şirketinin kurucusu veya ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve itibara sahip bulunulması;
    (3) Bu Yasa kuralları uyarınca ruhsat  almış olması;
    (4) Bu Yasa kuralları uyarınca lisans almış olması;
    (5) Ana sözleşme ve tüzüklerinin bu Yasa kurallarına aykırı olmaması;
    (6) Hisse senetlerinin tamamının isme yazılı olması ve nakit karşılığı çıkarılması;
    (7) Nakden ödenmiş minimum sermaye miktarının;
      (A) Hayat grubu için 4.000.000.-TL (Dört Milyon Türk Lirası);
      (B) Hayat grubu dışı grup için 2.000.000.-TL (İki Milyon Türk Lirası);
      (C) Reasürans şirketi için 6.000.000.-TL (Altı Milyon Türk Lirası)
      olması;
      (Ç) Bakanlar Kurulu bu fıkra uyarınca öngörülen ödenmiş minimum sermaye tutarını gerektiği zaman ekonomik koşulları da gözönünde bulundurarak on katına kadar artırabilir. 
      (D) Bu fıkra uyarınca, 31 Aralık tarihi itibarıyla, özsermayeleri ödenmiş minimum sermayenin altına düşen sigorta ve reasürans şirketleri, en geç müteakip yılın Nisan ayı sonuna kadar sözkonusu tutarı nakit olarak tamamlamak zorundadırlar.
    (8) Sigorta ve reasürans şirketleri Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesine tescil edilmeden ve Birliğe kayıt olmadan sigortacılık faaliyetine başlayamazlar.
    (9) Sigorta ve reasüransşirketlerinin kuruluşuna ilişkin izinler, varsa özel koşullarıyla birlikte Resmi Gazete’de yayımlanır.
    (10) Sigorta ve reasürans şirketlerinde nitelikli pay sahibi olan tüzel kişiler için, Sigorta Yöneticisi bu tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak yöneten kişilerin kimliği ile bu tüzel kişilerin mali durumlarını kontrol etmek amacıyla aktiflerine ve mali durumlarına ilişkin bilgi isteyebilir.
    (11) Sigorta Şirketinin yakın ilişki içerisinde olduğu grup şirketlerinin  ortaklık yapısının ve yönetimlerinin  şeffaf ve açık olması şarttır ve  Sigorta Yöneticisinin gerekli görmesi halinde, grup şirketlerinin ortaklık yapısı, yönetimi ve idari mekanizmaları ile ilgili bilgileri ibraz etmekle yükümlüdürler.
    (12) Sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
       


Yabancı Sigorta ve Reasürans 14. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinde aranacak koşullar şunlardır:
Şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk     (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ayrılan ve nakden ödenen ödenmiş minimum sermayelerinin bu Yasanın 13’üncü maddesinin (7)’nci fıkrasında  belirtilen miktarlardan az olmaması;
Cumhuriyet-inde Şube Açmaları ile     (B) Kuruldukları ve faaliyette bulundukları ülkelerde sigortacılık faaliyetlerinden geçici veya sürekli olarak yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olması;
İgili Kurallar     (C) Kuruldukları ve faaliyette bulundukları ülkenin ilgili resmi makamlarınca onaylı ana sözleşmesi;
      (Ç) Şirket ana sözleşmesinde bu Yasaya aykırı kurallar bulunmaması;
      (D) Şube müdürünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmesi.
    (2) (A) Sigorta Yöneticisi, şube şeklinde faaliyette bulunacak şirketlere izin verilmesinde, Bakanın onayını da almak koşuluylakarşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesi çerçevesinde ek yükümlülükler getirebilir.
      (B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şubesi olan veya şube açmak isteyen yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu ülkelerde, merkezleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı sigorta ve reasürans şirketlerince şube açılacak olması halinde, ülkelerin kendi mevcut yasalarında bulunan kurallardan daha ağır şartlar konması veya şube açıldıktan sonra şartların ağırlaştırılması halinde, Sigorta Yöneticisi karşılık olarak ilgili ülkenin sigorta ve reasürans şirketlerinden aynı şartları yerine getirmelerini isteyebilir ve bu talebe uymayanlara izin vermeyebilir ve/veya izinlerini iptal edebilir.
    (3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketlerinin, birden fazla şube açmak istemeleri halinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şubelerden birini diğer şubeleri temsile yetkili ve sorumlu yönetim merkezi olarak göstermek veya yönetim merkezini değiştirmesi halinde bunu Sigorta Yöneticisine bildirmekle yükümlüdürler.
       

Ana Sözleşme Değişiklik-

leri

15. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anasözleşmelerinin veya tüzüklerinin  değiştirilmesi için Sigorta Yöneticisinin uygun görüşü şarttır. Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler  Mukayyitliği Sigorta Yöneticisinin uygun görüşü olduğu belgelenmeyen  değişiklikleri tarafından sicile kayd etmez.
   
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin 16. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulan sigorta ve reasürans şirketlerinin, yurt dışı şube, temsilcilik veya irtibat bürosu açmaları Sigorta Yöneticisinin iznine bağlıdır.  
Yurt Dışı Faaliyetleri   (2) Sigorta şirketleri izin başvurularına, yurt dışında açacakları şube, temsilcilik veya irtibat bürolarını açma gerekçelerini, faaliyetplanını, Yönetim Kurulu kararını, fizibilite raporunu ve yurt dışında açacakları şube, temsilcilik veya irtibat bürosunun yönetim yapısı hakkındaki bilgileri eklemekle yükümlüdürler.  
    (3) Sigorta ve reasürans şirketlerinin yurt dışı şube, temsilcilik veya irtibat bürosu açma izinleri aşağıdaki hallerde iptal edilir:  
           


      (A) Şube açma ile ilgili başvuruda veya açıldıktan sonra istenilen bilgilerde, şube, temsilcilik veya irtibat bürosu hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veya belge verildiğinin tesbiti halinde;
      (B) Şube, temsilcilik veya irtibat bürosunun bulunduğu ülkedeki yasaldüzenlemelerle ile ilgili kuralların ihlal edilmesi halinde; veya
      (C) Şube ile ilgili raporların Sigorta Yöneticisine gönderilmemesi halinde.
   
 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Teminatlar ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile İlgili Kurallar

     
Teminatlar 17. Sigorta şirketleri, yurt içinde akdetmiş oldukları sigorta sözleşmelerinden doğan taahhütlerine karşılık olarak bu maddede belirlenen esaslara göre teminat ayırmak zorundadır.
    (1) Hayat grubunda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin göstereceği teminat, hayat sigortalarının safi primleri üzerinden her hesap döneminde ayrılan matematik karşılıkları toplamından, yapılan ikrazlar ve matematik karşılıklarda vadesi senelik olarak hesaba alınmış primlerin, henüz vadesi gelmemiş tutarlarının düşülmesinden sonra kalan bakiye ile hayat muallak tazminatları ve tahakkuk etmiş temettü hisseleri toplamının yarısıdır. Sözkonusu bu tutar Sigorta Yöneticisi tarafından belirlenen süreler içinde ve Bakanlık lehine teminat olarak bloke veya ipotek ettirilir. Yeni kurulan sigorta şirketlerinde ilk üç yıl itibarıyla tesis edilecek teminat tutarı, şirketin ödenmiş sermayesi de dikkate alınarak Sigorta Yöneticisi tarafından tespit edilir.
            Ancak, bu şirketlerin bir yıl veya bir yıldan kısa süreli verdikleri hayat, ferdi kaza, sağlık veya hastalık teminatları için aşağıdaki (2)’nci fıkra kuralları uygulanır.
    (2) Hayat dışı sigorta şirketleri için minimum sermaye yeterliliği hiçbir dönemde çalışılan sınıflar itibarıyla gerekli olan asgari sermaye tutarlarının üçte birinden az olamaz. Sigorta Yöneticisi, Bakanlık lehine tesis edilen minimum sermaye yeterliliği tutarındaki varlıkları bloke veya Bakanlık adına ipotek ettirir. Bakanlık lehine bloke edilen değerler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bir bankada süresiz olarak bloke ettirilir.
            Ancak, bu şirketlerin bir yıldan uzun süreli yaptıkları ferdi kaza, hastalık veya sağlık sigorta sözleşmeleri için ayıracakları teminatlar hakkında yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uygulanır.
    (3) Yeni kurulan sigorta şirketlerince, ilk sermaye yeterliliği hesaplama dönemine kadar bloke edilecek teminat miktarı şirketin ödenmiş sermayesi dikkate alınarak Sigorta Yöneticisi tarafından  belirlenir.
    (4) Sigorta şirketlerinin faaliyetine son verdiği sınıflara ait teminat blokajı, sigortalılara karşı bu sınıflara ait tüm ödemelerin yapılmış olması koşuluyla Sigorta Yöneticisi tarafından  serbest bırakılır.
    (5) Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları ödenmedenhaczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.
            Ancak, Sigorta Yöneticisi tarafından sigortalı alacaklarının korunması amacıyla teminatlar üzerinde ihtiyati tedbir koydurtma hakkı saklıdır.


    (6) Sigorta Yöneticisi, sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri ile sigortacılık yapan diğer kuruluşların mali bünye ve özsermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve bloke edilecek varlıkların tür, değerleme esasları ile blokaj, deblokaj, ipotek tesisine ve fekkineilişkin usul ve esaslarını yayımlayacağı genelge ile belirlemeye yetkilidir. Bu işlemlere ilişkin masraflar ilgili şirket tarafından karşılanır.
    (7) (A) Sigorta Yöneticisi,  sigorta ve reasürans şirketlerinin mali bünye zaafiyeti nedeniyle ödeme güçlüğüne düşmesi halinde sigortalılara teminatlardan ödeme yapabilir.
      (B) Teminatlar, sigorta ve reasürans şirketlerinin tasfiyesihalinde, sigortalıların alacaklarının ödenmesine tahsis edilir.
    (8) Sigorta ve reasürans şirketleri, minimum sermaye yeterliliği ile ilgili bilgilerini üç aylık hesap özetleri ekinde Sigorta Yöneticisine bildirmek zorundadırlar.
    (9) Sigorta ve reasürans şirketlerinin tesis edecekleri teminatlar ile ilgili usul ve  esaslar Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
       
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Yönetim ile İlgili Kuralları 18. (1) (A) Sigorta ve reasürans şirketlerinin yönetim kurulları en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun çoğunluğunun en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve yarıdan bir fazlasının hukuk, iktisat, işletme, maliye, sigortacılık, kamu yönetimi, istatistik, matematik veya mühendislik alanlarından en az birinde üç yıllık mesleki deneyime sahip olması şarttır.
      (B) Merkezi yurt dışında olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube açmak suretiyle faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, merkez olarak gösterilen şubenin genel müdürünün de üyesi olduğu üç kişilik Müdürler Kurulu kurulur.
      (C) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.
      (Ç) Yönetim Kurulu üyelerinin bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasında öngörülen niteliklere sahip olması zorunludur.
    (2) Merkezi yurt dışında kurulu sigorta şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şubelerinin Müdürler Kurulu üyelerinin en az üniversite mezunu olmaları ve bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasında öngörülenniteliklere sahip olması zorunludur.
    (3) Şirket genel müdürlerinin, genel müdür yardımcılarının, müdürlerin, müdür yardımcıları ve murahhas azaların;
      (A) En az üniversite mezunu olup, üniversitelerin hukuk, iktisat, işletme, maliye, sigortacılık, kamu yönetimi, istatistik, matematik veya mühendislik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmaları; ve
      (B) Bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasında öngörülen niteliklere sahip olması zorunludur. Ayrıca;
        (a) Genel müdürlüğe atanacaklar ile murahhas azaların en az yedi yıllık mesleki deneyime;
        (b) Genel müdür yardımcılıklarına atanacakların ve müdürlerin en az  beş yıllık mesleki deneyime;


        (c) Müdür yardımcılığına atanacakların en az üç yıllık mesleki deneyime,
        sahip olmaları koşuldur.
      (C) Başka ünvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin kurallara tabidir.
    (4) Genel müdürlüğe veya genel müdür yardımcılıklarına veya müdürlüklere atanacakların yukarıdaki (3)’üncü fıkra uyarınca aranan koşulları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Sigorta Yöneticisine sigorta şirketi veya reasürans şirketi tarafından bildirilmesi şarttır. Bunların atanmaları, Sigorta Yöneticisi tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren yedi iş günü içinde, gerekçeli olumsuz görüş bildirilmediği takdirde yapılabilir.
    (5) Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdür veya genel müdür yardımcılarının, görevden ayrılma nedenleri, şirket ve görevden ayrılan tarafından ayrılış tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sigorta Yöneticisine bildirilir.
    (6) Merkezi yurtdışında olan sigorta şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şube müdürü ve Müdürler Kurulunun diğer üyeleri genel müdür yardımcısı gibi değerlendirilirler.
    (7) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri; tüm iş ve işlemlerinin, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata, şirketin iç yönergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tesbiti ve önlenmesi amacıyla iç kontrol, etkin bir iç denetim ve risk yönetim sistemlerini kurmak zorundadırlar. İç denetim, dışarıdan hizmet alımı yoluyla da yapılabilir.
    (8) Sigorta ve reasürans şirketlerinin oluşturacakları iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
         

Sigorta ve Reasürans Şirketinde Çalışması Yasak Olanlar ve İhlal Edenler

19. (1) Bu Yasa kurallarına aykırı hareketlerinden dolayı mahkeme tarafından hapis veya bir defadan fazla para cezası ile cezalandırılan kimseler ile bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasında öngörülen nitelikleri taşımayanlar, hiç bir sigorta ve reasürans şirketinde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya birinci derecede imza yetkisine haiz olarak çalıştırılamaz. Sigorta ve reasürans şirketleri bu gibi kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar.
    (2) Yapılan denetimler sonucunda, bu Yasa kurallarını veya yürürlükteki sigortacılıkla ilgili mevzuatı ihlal ettikleri veya sigorta ve reasürans şirketinin çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tesbit edilen şirket mensuplarının haklarında yasal kovuşturma açılması halinde haklarındaki soruşturma sonuçlanana kadar imza yetkilerinin kaldırılması zorunludur.
         


İntifa ve Oy Kullanma 20. Yürürlükteki rekabet ile ilgili mevzuatta gözönünde bulundurulmak koşuluyla, intifa ve oy kullanma hakları bu maddede öngörülen esaslara göre yapılır.
Haklarının Edinilmesi   (1) (A) Doğrudan veya dolaylı olarak bir sigorta ve reasürans şirketinin  sermayesinin %10 (yüzde on)’unu, %20 (yüzde yirmi)’sini, %33 (yüzde otuz üç)’ünü veya %50 (yüzde elli)’sini bulacak veya aşacak şekildeki hisse edinimleri ile bir ortağa ait hisselerin sözkonusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse devirleri Sigorta Yöneticisinin iznine tabidir. İzin alınmadan yapılan hisse edinim ve devirleri Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi nezdinde kaydolunmaz.
      (B) Sermaye artırımı veya hisse devri yoluyla nitelikli paya sahip olacak her gerçek veya tüzel kişinin kurucu hissedarlarda aranan şartları taşıması ve bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca kurucularda aranan niteliklerin sağlanmış olması şarttır.
      (C) Bu maddede belirtilen kurallara aykırı hisse edinim veya devirleri veya yapılan kayıtlar bu Yasaya aykırı olup hükümsüz sayılırlar.
    (2) Şirketin denetim ve yönetimine etkili olabilecek şekilde yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisse devri, oransal sınırlamalara bakılmaksızın Sigorta Yöneticisinin iznine tabidir.
    (3) Sigorta Yöneticisi, faaliyet alanları itibarıyla sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin mali bünyelerini olumsuz etkileyecek durumdaki ortaklara, bu şirketlerde hisse sınırlamaları getirebilir.
   

(4)

Doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin veya oy ve intifa haklarının %10 (yüzde on) ve daha fazlasına sahip olan veya bu oranların altında olsa dahi şirketin denetim ve yönetimine etkili olabilecek şekilde yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisselere sahip olan ortakların, sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan nitelikleri taşıması şarttır. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri bu nitelikleri taşımayan ortaklarını Sigorta Yöneticisine bildirir.
    (5) Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz.
       
BEŞİNCİ KISIM
Ruhsat ve Lisans ile İlgili Kurallar
         

Ruhsat Alma Zorunluluğu

21. (1) Sigorta ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta sınıfı için Sigorta Yöneticisinden ruhsat almak zorundadır.
      Ancak;
      (A) Sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri için ayrıca ruhsat almaları gerekmez.
      (B) Sadece reasürans şirketi olarak faaliyet göstermek isteyen şirketler, hayat dışı sigortalar reasürans ile hayat sigortaları reasürans işlemleri için ayrı ayrı ruhsat alabilecekleri gibi aynı işlem için tek bir ruhsat da alabilirler .


    (2) Sigorta ve reasürans şirketleri ruhsat almak için aşağıdaki belgelerle Sigorta Yöneticisine başvurur:  
      (A) Bu Yasanın 12’nci, 13’üncü, 14’üncü, 15’inci, 16’ncı, 17’nci, 18’inci ve 20’nci maddelerinde öngörülen kurallara göre gerekli şartların yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler;  
      (B) Sigorta ve reasürans şirketlerinin usulüne uygun olarak kurulup tescil edildiğini gösteren Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi tarafından verilmiş kayıt belgesi ile şirket ana sözleşmesi;  
      (C) Uygulayacağı genel şartlar, özel şartlar ve klozlar ile zorunlu sigortalara ait poliçe ve sertifika örnekleri;  
      (Ç) Bu Yasanın 27’nci maddesi ile düzenlenen üç yıllık çalışma planı;  
      (D) Faaliyet göstereceği sınıflar için bu Yasanın 25’inci maddesine bağlı Cetvelde öngörülen sermaye tutarlarının ödenmiş sermayelerine ilave edildiğini gösteren belge.  
    (3) Şube şeklinde faaliyet gösterecek yabancı sigorta şirketleri, yukarıdaki (2)’nci fıkrada öngörülen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar:  
      (A) Şubeyi idare, mahkeme veya üçüncü şahıslar nezdinde temsil ve ilzam edecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet eden kişilere verilen vekaletname; ve  
      (B) Kendi ülkelerinde halen sigortacılık faaliyetinde bulunduklarını ve yasaklı veya kısıtlı olmadığını gösteren ve çalıştıkları sınıfları kanıtlayan belgeleri.  
    (4) Ruhsatların verilmesine ilişkin izinler Resmi Gazete’de yayımlanır.  
         
Lisans 22. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet göstermek isteyen tüm sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri her yıl Sigorta Yöneticisinden sigortacılık lisansı almak zorundadırlar.
    (2) Sigortacılık lisansını alacak olan sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri başvuru yaparken lisans bedeli olarak 10.000.-TL (On Bin Türk Lirası)’nın Gelir ve Vergi Dairesine yatırıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.
    (3) (A) Lisans bedelleri her yılın Ocak ayı sonuna kadar Gelir ve Vergi Dairesine yatırılır.
      (B) Ocak ayı sonuna kadar lisans bedelini yatırmayan sigorta şirketlerinin lisansları Sigorta Yöneticisi tarafından iptal edilir ve yeni sigorta poliçesi kesme yetkileri kaldırılır.

48/1977

    28/1985

            Ancak lisans bedellerini öngörülen süre içerisinde yatırmamaları nedeniyle lisansları iptal edilen sigorta şirketleri, yükümlülüklerini mücbir nedenlerden dolayı yerine getiremediklerini Sigorta Yöneticisine belgelemeleri koşuluyla, yatırılmayan dönemin lisans bedeli Kamu Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Yasa kuralları uyarınca yatırılması şartıyla lisanslarını yeniden alabilirler. 

    31/1988

    31/1991

    23/1997

    54/1999

    35/2005

    59/2010

       
    (4) Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir tüzükle bu maddede öngörülen lisans bedelini beş katına ulaşıncaya kadar artırabilir.
       
Ruhsat 23. Ruhsat talebi aşağıdaki şartlardan en az birinin gerçekleşmemesi halinde reddedilir:

Talebinin

Değerlendi-

  (1) (A) Şirket kurucuları ile yöneticilerinin bu Yasada öngörülen şartları taşımaması;
rilmesi     (B) Çalışma planına ve ibraz edilen belgelere göre sigorta sözleşmesine taraf olanların hak ve menfaatlerinin yeterince korunamayacağının anlaşılması veya yükümlülüklerinin sürekli ve yeterli olarak yerine getirilebilecek şekilde oluşturulmaması;
      (C) Başvurunun bu Yasa uyarınca istenilen bilgi ve belgeleri içermemesi;
      (Ç) Bu Yasada öngörülen şartlara sahip olunmadığının anlaşılmasıveya bu şartlara uygunluğun ortadan kalkmış olduğunun tesbiti; veya
      (D) Sigorta ve reasürans şirketlerinin gerekli teknik donanım veya yeterli sayıda nitelikli personele sahip olmadığının veya ruhsat talep edilen alanda sigortacılık yapma yeterliliğinin bulunmadığının yapılan denetimlerle tesbit edilmesi.
    (2) Ruhsat talebinin reddi, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, ilgili şirkete gerekçeleriyle birlikte bildirilir. Faaliyette olan bir sigorta şirketinin başka sınıfta da faaliyet göstermek istemesi halinde yapacağı ruhsat talebinin reddedilmesi halinde ret gerekçelerinin düzeltilmesi için altı aydan az bir yıldan fazla olmamak şartıyla bir süre verilir.
         

Faaliyetin Durdurul-

ması ve Ruhsatın

24. (1) Bu Yasanın ruhsat iptaline ilişkin kuraları saklı kalmak koşuluyla,bir sigorta şirketi veya reasürans şirketinin sigortacılık veya reasürans faaliyeti aşağıdaki hallerde geçici olarak durdurulur ve verilen sürede düzeltilmemsi halinde tamamen iptal olunur:
İptali     (A) Ruhsat verilmesine ilişkin şartların bir kısmının veya tamamının ortadan kalkması ve Sigorta Yöneticisi tarafından verilecek olan üç aydan az altı aydan fazla olmamak şartıyla durumun düzeltilmemiş olması;
      (B) Şirketin bu Yasa kuralları uyarınca kendisine düşen  yükümlülüklerin ihlalini birden fazla tekrar etmesi halinde Sigorta Yöneticisi tarafından üç aydan az olmamak üzere verilecek süre içerisinde durumunu düzeltmemiş olması;
      (C) Şirketin yürürlükteki sigortacılık ile ilgili mevzuata aykırı hareketleri ile ilgili kişilerin hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürdüğünün tesbiti;
      (Ç) Çalışma planında belirtilen hedeflerden, Sigorta Yöneticisinin bilgisi dahilinde yapılan değişiklik dışında makul nedenler olmaksızın aşırı derecede uzaklaşmış olması;
      (D) Ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde veya Sigorta Yöneticisinin uygun görüşüyle yapılanlar hariç olmak üzere aralıksız olarak altı ay süre ile sigorta ve reasürans sözleşmesi akdedilmemesi hallerinden en az birinin gerçekleşmesi durumunda. 
    (2) Sigorta ve reasürans şirketlerinin yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülenleri iki yıl içerisinde tekrarlaması halinde, sigortacılık yapma ruhsatları Sigorta Yöneticisi tarafından iptal edilir.
             


    (3) Sigorta şirketlerinin sigortacılık işlemleri yapmalarında daha sonra sakınca görülmesi halinde, sigortacılık yapma ruhsatları geçici veya sürekli olarak Sigorta Yöneticisi tarafından iptal edilebilir.
                  Ancak bu şekilde ruhsatları iptal edilenlerin sigortacılık yapma yetkileri, bu Yasa uyarınca ruhsat verme ile ilgili şartların yerine getirilmesi halinde yeniden verilebilir.
    (4) Ruhsat iptali Resmi Gazete’de ilan edilir.
    (5) Ruhsatı iptal edilen şirketler, altı ayı geçmemek üzere Sigorta Yöneticisi tarafından verilecek süre içinde iptal edilen ruhsatla bağlantılı portföylerini devretmek zorundadır. Aksi takdirde Sigorta Yöneticisi re’sen devir de dahil olmak üzere portföyün tasfiyesine yönelik her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
    (6) Ruhsatı iptal edilen veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan sigorta ve reasürans şirketleri yeni sigorta sözleşmesi yapamayacakları gibi, yapılmış olan sigorta sözleşmelerinin süresini uzatamaz ve sözleşmelerinde  öngörülen teminat  miktarını da artıramazlar.
    (7) Sigorta Yöneticisi ruhsat iptalinde, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak her türlü tedbiri alır. Faaliyetin durdurulması veya ruhsatın iptali kararları gerekçeli olarak ve kararın alındığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Sigorta Yöneticisi tarafından ilgili sigorta şirketine bildirilir.
       
ALTINCI KISIM

Sigorta Sınıfları, İhtisaslaşma, Çalışma Planı  ve Yurtdışında Yaptırılabilecek Sigortalar

ile İlgili Kurallar

       
Sigorta Sınıfları 25. (1) Sigorta sözleşmeleri, hayat dışı sigortalar ve hayat sigortaları olarak iki gruba ayrılır.
CETVEL   (2) Bu gruplarda yer alan sigorta sınıfları ve bu sınıflar için öngörülen sermaye bu maddeye bağlı Cetvelde belirtilmektedir.
    (3) Bakanlar Kurulu bu maddeye bağlı Cetvelde öngörülen sermaye tutarlarını on katına kadar artırmaya yetkilidir.
       
İhtisaslaşma 26. (1) Sigorta şirketleri, hayat dışı sigortalar ve hayat sigortaları  gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilirler.
                  Ancak reasürans şirketleri her iki  grupta da çalışabilirler.
    (2) Hayat grubunda faaliyet gösteren sigorta veya reasürans şirketlerinin aktüer istihdam etmeleri veya aktüerlik hizmeti satın almaları zorunludur.
         

Çalışma Planı

Düzenleme

Şartı

27. (1) Sigorta ve reasürans şirketleri faaliyette bulunacakları sigorta ve reasürans işlemleri ile sigorta sınıflarını ve bunlara ilişkin çalışma esaslarını gösteren üç yıllık süreyi kapsayan bir çalışma planı düzenlerler. Ruhsat talebi ile birlikte Sigorta Yöneticisine verilecek çalışma planı:
      (A) Şirketin faaliyette bulunacağı sigorta sınıflarını;
      (B) Uygulayacağı genel ve özel şartlar, poliçe ve teklifname örneklerini;
      (C) Uygulanacak tarifeleri ve tarifelerin hesabında kullanılan gerekli bilgi ve belgeleri;
      (Ç) Uygulanacak reasürans prensip ve anlaşmaları;
           


      (D) Asgari minimum ödenmiş sermaye ve karşılığı kıymetleri gösteren belgeleri;
      (E) Teknik karşılıkların hesabına ilişkin bilgileri ve çalışacağı sınıflara  ait saklama payı tablolarını;
      (F) Hayat sigortalarında kullanılacak ölüm ve maluliyet tablolarını, komütasyon cetvellerini, net prim ve tarife primi formül ve cetvellerini, tenzil, iştira ve ikraz  işlemlerine ilişkin esasları, temettü iştirak şartı ile  akdolunan sigortalarda temettünün hesap tarzı ve tevdi  şartlarını, rant ve kapital taahhütlerine ait matematik karşılık ve muallak hasar formülleriyle bu hesaplara  uygulanacak teknik faiz oranlarını, aracılık komisyonlarını;
      (G) Bir yıldan uzun süreli ferdi kaza, sağlık, hastalık veya deprem sigortaları ile prim formül ve cetveleri ile aracılık komisyonlarını;
      (H) Yönetim giderleri, üretim ve pazarlama faaliyetleri için öngörülen masraflar ile bunları karşılayacak mali kaynakları gösterir bilgileri; ve
      (I) Sigorta Yöneticisi tarafindan istenecek diğer bilgi ve belgeleri,
      içerir.
    (2) Reasürans şirketleri, yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen belge ve bilgilerden faaliyetine uygun olanları ibraz eder.
    (3) Yabancı şirketlerin şubeleri yukarıdaki fıkralarda öngörülen belgelere ek olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri de çalışma planlarına eklemek zorundadırlar:
      (A) Yükümlülük sermaye yeterliliği bilgilerini; ve
      (B) Son üç yıla ilişkin onaylı bilanço ve kar-zarar hesaplarını.
         

Yurtdışında Yaptırılabi-

lecek

28. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet eden kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler, bütün sigortalarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette bulunan sigorta şirketlerine yaptırmak zorundadırlar.
Sigortalar   (1) Ancak:
      (A) İhracat ve ithalat konusu olan mallar için nakliyat sigortası;
      (B) Uçak ve gemiler için yaptırılacak sigortalar;
      (C) Tekne sigortaları;
      (Ç) Hayat sigortaları; veya
      (D) Kişilerin yurt dışında bulunacakları süre için bu süre ile sınırlı olmak kaydıyla veya geçici olarak yurt dışında kaldıkları sırada yaptırabilecekleri ferdi kaza, hastalık, sağlık ve motorlu taşıt sigortaları,
      yurt dışında da yaptırılabilir.
    (2) Bakanlar Kurulu yurt dışında yaptırılabilecek sigortaların kapsamını genişletme ile ilgili karar üretebilir.
       
YEDİNCİ KISIM
Sigorta Sözleşmeleri, Tarifeler, Prim ve Primlerin Ödenmesi
       
Sigorta Sözleşmeleri 29. (1) Sigorta sözleşmelerinin içeriği, Birlik tarafından hazırlanan ve Sigorta Yöneticisi tarafından onaylanan,  tüm sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak genel şartlara uygun olarak düzenlenir.


                  Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar konabilir. Bu hususlar sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde açıkca belirtilir.
    (2) Sözleşme şartları teklifnamenin verilmesi halinde teklifname ekinde, sözleşmenin yapılmasından sonra ise poliçe ekinde verilir.
    (3) Sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri tarafından, sözleşmenin yapılması veya sözleşmenin devamı sırasında sigorta ettiren, lehdar ve sigortalıya yapılacak bilgilendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.
    (4) Sigorta şirketleri;
      (A) Şirketin adında, hukuki şeklinde veya merkezinde veya şubelerinin adreslerinde olan değişiklikleri;
      (B) Poliçe şartlarına veya sözleşmelere uygulanan yürürlükteki mevzuat uyarınca poliçeler ile ilgili kurallardaki değişiklikleri; veya
      (C) Varsa her yıl sigortalıya dağıtılacak kar payının miktarı         konusunda,
      tirajı en yüksek en iki yerel günlük gazetede ilan edilir.
         
Tarifeler ve Primler 30. (1) Hayat dışı sigorta işlemlerinde uygulanacak prim ile bunun ödenme koşulları, sigortacı ile sigortalı  arasında serbestçe belirlenir.
    (2) Sigorta Yöneticisi; gerekli gördüğü takdirde, sigorta sınıfları itibarıyla uygulanacak primleri saptamaya ve bu konuda tarife ve talimatları gösteren düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
                  Ancak zorunlu sigortalar dışında kalan sigorta sınıfları için düzenlenen poliçelerde primin ödenmemesi ve sonuçları ile ilgili kuralların belirtilmesi zorunludur.
    (3) İlgili sigorta şirketi tarafından hazırlanacak hayat sigortası ile süresi bir yılı aşan hastalık sigortasının tarifeleri, formül ile cetvellerinin uygulamaya konulması Sigorta Yöneticisinin onayına bağlıdır.
       
Hasarsızlık İndirimi, Zamlı Prim Uygulaması 31. (1) Sigorta şirketleri tarafından, trafik sigortası yapılan araçların,  poliçelerinin geçerlilik süresi içerisinde herhangi bir tazminat talebine konu olmaması halinde, poliçeyi yenileme gününde geçerli tarife primleri üzerinden hasarsızlık indirimi uygulaması yapılır.
ve Prim Belirlenmesi   (2) Bu madde uyarınca uygulanacak süre ve indirim oranları ile yaşa ve araç sınıfına göre zamlı prim uygulaması ile ilgili usul ve esaslar Birlik tarafından önerilecek Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.
         
Zorunlu SigortaPrimlerinin Ödenmesi 32. Zorunlu sigorta primlerinin peşin tahsili esastır.
         


SEKİZİNCİ KISIM
Teknik Karşılıklar ile İlgili Kurallar
         
Teknik Karşılıklar 33. Sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta ve reasürans sözleşmelerinden doğan yükümlülükleri için bu maddede belirtilen esaslara göre yeteri kadar teknik karşılık ayırmak zorundadırlar.
    (1) Hayat dışı sigortalarda teknik karşılıklar şunlardır:
      (A) Cari rizikolar karşılığı, kazanılmamış primler karşılığı olup yürürlükteki sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısımından oluşur.  Bir yıldan uzun süreli poliçeler ile taşınan mallar sınıfında veya riskin özelliği 1/365 (üç yüz altmış beşde bir) methodunun kullanılmasına uygun olmaması halinde Sigorta Yöneticisinden yazılı izin almak şartıyla başka bir methodla cari risk karşılığı ayrılabilir. Reasürans şirketlerinin gün esasına göre cari rizikolar karşılığı ayırma imkanlarının bulunmadığı durumlarda 1/24 (yirmi dörtte bir) esasına göre karşılık ayrılır.
      (B) Muallak tazminat karşılığı, cari hesap dönemi veya daha önceki hesap dönemlerinde meydana gelmiş ve hesaben tesbit edilmiş ancak ödenmemiş tazminat tutarları veya  bu tutar hesaplanmamış ise tahmini bedelleri ile tazminat taleplerinin sonuçlandırılması için yapılan giderler toplamından oluşur.
                    Ayrıca hesap döneminde ortaya çıkan, ancak şirkete intikal ettirilmediğinden kayıda alınmayan tahmini hasar bedelleri için de karşılık ayrılır. Bu karşılık, geçmiş dönemlerde tespit edilen gerçekleşmiş ancak kayıda geçmemiş hasar ve tazminat tutarları ile gider tutarları dikkate alınarak hesaplanır.
      (C) Teknik karşılıklarda reasürör payının, devredilen risk ve primle orantılı olması esastır.
    (2) Hayat sigortalarında teknik karşılıklar şunlardır:
      (A) Cari rizikolar karşılığı, kazanılmamış primler karşılığı olup bu karşılıklar, yürürlükte bulunan yıllık sigortalar ile süresi bir yılı aşan birikim priminin de alındığı hayat sigortaları için tahakkuk etmiş primlerden  gider payları ve varsa birikime ayrılan kısım düşüldükten sonra kalan tutarın ertesi yıla sarkan kısmından oluşur.
      (B) Muallak tazminat karşılığı, hesap döneminde meydana gelmiş ve hesaben tesbit edilmiş, ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde henüz ödenmemiş tazminat bedelleriyle, bu hesap yapılmamışsa tahmini tazminat bedelleri ve hasar ve tazminat taleplerinin sonuçlandırılmasına ilişkin giderler toplamından oluşur.
      (C) Matematik karşılıklar, yürürlükte bulunan her bir sözleşme için tarifede belirlenmiş teknik esaslara göre ayrı ayrı hesaplanan aktüeryal matematik karşılıklar ve kar payı karşılıkları toplamından oluşur.


        (a) (i) Aktüeryal matematik karşılıklar, sigorta şirketinin üstlendiği riziko için alınan primler ile sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerinin peşin değerleri arasındaki farktır. Aktüeryal matematik karşılıklar bir yıldan uzun süreli hayat ve sağlık sigortaları için tarifelerin onaylı teknik  esaslarında belirtilen formül ve esaslara göre ayrılır.
          (ii) Aktüeryal matematik karşılıklar, sigortacının ileride yerine getireceği yükümlülüklerin peşin değeri ile sigorta ettiren tarafından ileride ödenecek primlerin bugünkü değeri arasındaki farkın bulunması şeklinde (prospektif yöntem) hesaplanır.
                        Ancak, aktüeryal matematik karşılıkların sigorta ettirenin ödediği primlerin sonuç değeri ile sigortacının üstlendiği rizikonun sonuç değeri arasındaki farkın   hesaplanması şeklinde (retrospektif yöntem) veya Bakanlıkça kabul edilen genel kabul görmüş  aktüeryal yöntemlere göre hesaplanması halinde bulunan aktüeryal matematik karşılıklar toplamı bu toplamdan az olamaz.
          (iii) Aktüeryal matematik karşılığın negatif olarak hesaplandığı durumlarda bu değer sıfır olarak kabul edilir. Birikim priminin de alındığı sigortalarda aktüeryal matematik karşılık, primlerin birikime kalan kısmı ile birikmiş aktüeryal matematik karşılıklar toplamıdır. Aktüeryal matematik karşılıklar tarifenin teknik özelliklerine göre tahakkuk veya tahsil esasına göre hesaplanabilir.
        (b) Kar payı karşılıkları, sigorta şirketlerinin kar payı vermeyi taahhüt ettikleri sözleşmeler için sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerine istinaden ayrılan karşılıkların yatırıldığı varlıkların gelirlerinden, onaylı kar payı teknik esaslarında belirtilen kar payı dağıtım sistemine göre hesaplanan, varsa teknik faiz geliri garanti edilen kısmın dışında kalan miktar ile önceki yıllara ait  birikmiş kar payı karşılıklarından oluşur.
           
Karşılıkların Tesis ve Bildirimi 34. (1) Sigorta şirketleri, teknik karşılıklarını en geç takvim yılını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar tesis ederek tamamlamak zorundadırlar. Reasürans şirketlerinde bu süre dördüncü ayın sonudur.
    (2) Sigorta şirketleri veya reasürans şirketleri, yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen süreler içerisinde tesis ettikleri teknik karşılıklara ilişkin kıymetlerin türünü ve tutarını Sigorta Yöneticisine takip eden ayın on beşine kadar bildirmek zorundadırlar.
           
Teknik Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklar 35. (1) Teknik karşılıkların yatırılacağı varlıklar, şirket tarafından yürütülen sigorta faaliyetlerinin türlerine göre, yatırımların güvenliğini, verimliliğini ve nakde çevirilebilirliğini, ayrıca çeşitliliğini ve dengeli bir biçimde dağılımını sağlayacak ve güvence altına alacak aktif türleridir.
    (2) Teknik karşılıkların hangi aktif değerlere, hangi oranlarda yatırılabileceği, o aktiflerin değerlendirilmesi ve diğer ilgili kuralların belirlenmesinde ve uygulanmasında uyulacak ilkeler Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
         
Sigorta ve Reasürans Şirketinin Varlıkları 36. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin varlıklarının teknik karşılıkları karşılayacak düzeyde olması esastır.
   
Kıymetlerde Oluşacak Eksiklikler 37.Kıymetlerde oluşacak eksikliklerin karşılığı farklar, farkın belirlendiği tarihten itibaren ilgili şirketçe üç ay içinde tamamlanır.
   
Teknik Karşılıklara 38. (1) Karşılıklar, sigortalıların bütün alacakları ödenmeden diğer alacaklar için icra takibine konu olamaz.
İlişkin Kurallar   (2) Bakanlık, içeriğinin Sigorta Yöneticisi tarafından hazırlanacak bir genelge ile karşılıkların hesaplanmasında kullanılacak istatistiki ve aktüeryal yöntemleri ve teknik karşılıkların ayrılmasına ilişkin usul ve esasları genelge ile belirleyebilir.
         
DOKUZUNCU KISIM
Yükümlülük Sermaye Yeterliliği, İştirak ve Yatırımlar ile İlgili Kurallar
         

Yükümlülük

Sermaye Yeterliliğine Sahip Olma

39. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, faaliyet gösterdikleri sınıflardaki sigorta işlemlerinin gerekli gördüğü dönemsel yükümlülük sermaye yeterliliğine sahip olmak zorundadırlar. Yükümlülük sermaye yeterliliği, sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin özsermayesi ile karşılanır. Özsermaye, yükümlülük sermaye yeterliliğinden az olamaz.
         

Yükümlülük

Sermaye Yeterliliğinin Hesabı

40. (1) Merkezi yurtdışında olan sigorta şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şubeleri, bu Yasanın kurallarına göre yükümlülük sermaye yeterliliğine sahip olmak zorundadırlar. Yükümlülük sermaye yeterliliğinin hesabında, şubenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki işlemleri esas alınır.
    (2) Primlerin reasürörlere dağıtılmış olması, yükümlülük sermaye yeterliliği miktarının hesaplanma usulünü değiştirmez.
    (3) Yükümlülük sermaye yeterliliği ile ilgili hesaplama teknik, esas ve usuller ile ilgili rasyo oranları Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.
         

Yükümlülük

Sermaye Yeterliliğinin

Bildirimi

41. Sigorta ve reasürans şirketleri üç aylık hesap özetleri ile birlikte geriye dönük bir yıllık yükümlülük sermaye yeterliliğini hesaplamak ve bunu Sigorta Yöneticisine göndermekle yükümlüdürler.
         
                 


Yatırım Esasları ve 42. Sigorta ve reasürans şirketleri emniyet, verimlilik ve likidite esaslarını gözönünde tutarak yapacakları yatırımlarda aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler:
Sınırlamalar   (1) Sigorta ve reasürans şirketlerinin iştirakleri, sermayelerine iştirak eden sigorta ve reasürans şirketlerinin hisse  senetlerini, sigorta ve reasürans şirketleri de ortaklarının hisse senetlerini satın alamazlar, rehin olarak kabul edemezler ve bu hisselerin karşılığında ödünç veremezler.
    (2) Sigorta ve reasürans şirketlerinin sermayelerinin %15 (yüzde onbeş)’den  fazlasına sahip olan ortaklarına ait menkul değerler, bu sigorta şirketinin ödenmiş sermayesinin %25 (yüzde yirmi beş)’ini geçemez.
    (3) Sigorta ve reasürans şirketleri faaliyetleri ile ilgisi olmadıkça mal  varlıklarını teminat olarak gösteremez veya kefil olamazlar.
    (4) Sigorta ve reasürans şirketlerinin, iştirak ettikleri bir şirketteki sermaye payları ve bu iştirake ait satın aldıkları menkul değerler tutarı, kendi ödenmiş sermayelerinin %15 (yüzde onbeş)’ini aşamaz.
    (5) Sigorta ve reasürans şirketleri ile bunların ödenmiş sermayelerinin %50 (yüzde elli)’sinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri, kamu kuruluşu şeklinde olanlar hariç, sermayenin %10 (yüzde on)’undan fazlasına sahip olan ortakların, direktörler kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür veya genel müdür yardımcılarının ve bunların eş ve velayet altındaki çocuklarının ayrı ayrı veya birlikte ödenmiş sermayelerinin %25 (yüzde yirmibeş)’inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara iştirak edemezler.
    (6) Sigorta ve reasürans şirketlerinin taşınmaz mallara tahsis edeceği varlıkları ödenmiş sermayesini aşamaz.
       
ONUNCU KISIM
Hesap, Kayıt Düzeni ve Mali Tablolar ile İlgili Kurallar
       
Hesap ve Kayıt Düzeni 43. (1) Sigorta ve reasürans şirketleri, hesaplarını ve yıllık bilançoları ile kar ve zarar cetvellerini, Sigorta Yöneticisitarafından hazırlanan tek düzen hesap planı, tek tip bilanço ve kar zarar cetveli ile bunların uygulama düzenleme esaslarına ilişkin açıklamaya uygun olarak tutmak ve düzenlemek zorundadırlar. Belgelerdeki değişiklikler de aynı usule  bağlıdır.

Fasıl 113

     28/1974

       7/1977

     30/1983

     28/1987

     65/1989

      56/1991

     42/1997

     29/2003

     35/2007

  (2) Sigorta Yöneticisi, sigorta ve reasürans şirketlerinden, Şirketler Yasası ve yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca zorunlu kıldığı defterlerden başka, bazı işlemlerini özel bir deftere kaydetmelerini istemeye ve bu defterlerle ilgili usul ve esasları yayımlayacağı bir genelge ile belirlemeye yetkilidir.
         


Mali Tabloların İlgili Makamlara Gönderilmesi ve İlanı 44. (1) (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri veya yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şubeleri,yıllık bilanço, kar ve zarar cetvellerini ve Sigorta Yöneticisi tarafından uygun görülecek diğer mali tablolarını bağımsız denetçilere denetletmesi ve ilan ettirmesi zorunludur.
      (B) Sigorta ve reasürans şirketleri, denetçi ve bağımsız denetim raporları ile yıllık bilanço, kar ve zarar cetvellerini en geç Mayıs ayının sonuna kadar tirajı en yüksek günlük yerel bir gazetede yayımlamak ve Sigorta Yöneticisine elektronik ortamda ve matbu olarak  göndermekle yükümlüdürler.
    (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube açmak suretiyle faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki faaliyetlerine ait bilançoları ile kar ve zarar hesapları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki merkez olarak gösterilen şube tarafından düzenlenir ve bu Yasanın 18’inci maddesindeki Müdürler Kurulu tarafından imzalı olarak ana merkezlerinin son bilanço ve kar zarar hesapları ile birlikte yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca belirlenen yetkili makamlara verilir.
    (3) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerince ilan edilen mali tabloların gerçeğe aykırılığının tespiti halinde Sigorta Yöneticisi, genel kabul görmüş muhasebe kural ve ilkelerini gözönünde bulundurarak sözkonusu mali tabloları düzeltilmiş olarak yeniden ilan ettirebilir.
       
Üç Aylık Hesap Özetleri 45. (1) Sigorta ve reasürans şirketleri, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla, Bakanlık tarafından belirlenecek esaslara ve örneğe uygun olarak, üç aylık hesap özeti düzenlemek zorundadırlar.
    (2) Mart, Haziran ve Eylül üç aylık hesap özetleri, şirket genel müdürü, genel müdür bulunmadığı takdirde genel müdür vekili ile ilgili genel müdür yardımcılarından biri veya muhasebe müdürü tarafından imza edilmiş ve  hayat  sigortasında çalışan şirketlerde ayrıca aktüer tarafından onaylanmış olarak, dönemi takip eden birinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda ve matbu olarak Sigorta Yöneticisinegönderilir. Aralık dönemine ait hesaplar yukarıda belirtilen kişilere ilaveten şirket dış denetçileri tarafından da imzalanmak suretiyle müteakip yılın Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa  gönderilir.
    (3) Sigorta Yöneticisi, bu Yasanın uygulanmasını izlemek amacıyla, sigorta ve reasürans şirketlerinden, belirleyeceği esaslar ve örneklere uygun olarak, cetvel, rapor ve mali tabloları istemeye, mali bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili standart rasyoları, bu rasyolar ile mali tabloların gerekli görüldüğü takdirde yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları saptamaya yetkilidir.
    (4) Sigorta ve reasürans şirketleri, bu rasyolara göre hazırlayacakları rapor ve mali tabloların birer örneğini hesap özetleri ekinde Sigorta Yöneticisine göndermek zorundadırlar.


    (5) Bu Yasa uyarınca faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, Sigorta Yöneticisi tarafından belirlenen formatlara uygun bir şekilde üretecekleri bilgi, belge, cetvel, rapor ve mali tabloları Sigorta Yöneticisinin belirleyeceği iletişim kanallarını kullanmak suretiyle belirlenen süreler içinde Sigorta Yöneticisine vermekle yükümlüdürler. Sigorta ve reasürans şirketleri tarafından elektronik ortamda gönderilen bilgiler, iç denetim sistemi kapsamında sigorta ve reasürans şirketlerinin yönetim kurullarının sorumluluğundadır.
       

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin

Yabancı

Ülkelerdeki

Şube ve

Temsilcilik-

lerinin

Hesapları

46. Sigorta ve reasürans şirketlerinin, yabancı ülkelerde şube ve temsilciliklerinin işlem ve hesaplarını gösteren bilgiler ve Sigorta Yöneticisi tarafından saptanan esaslara göre belirlenen konsolide yıllık bilançoları, kar ve zarar cetvelleri ile birlikte en geç Mayıs ayının sonuna kadar Sigorta Yöneticisine gönderilir.
       

Teknik Kurallar ve

Tasdike Tabi

47. (1) Çalışma planı ile Sigorta Yöneticisinin onayına tabi belgelerde sigorta ve reasürans şirketlerince yapılan her türlü değişiklik Sigorta Yöneticisinin onayı ile uygulamaya konulabilir.

Belgelerde

Değişiklikler ve

Saklama

  (2) Sigorta şirketleri, bir takvim yılı içinde uygulayacakları saklama payına ilişkin tutar ve oranları gösteren tabloları ve orjinal reasürans anlaşmalarının yürürlüğe gireceği yıldan önceki Aralık ayı sonuna kadar Sigorta Yöneticisine göndermek zorundadırlar.
Payları   (3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube açmak suretiyle faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki faaliyetlerine ait saklama payına ilişkin tutar ve oranları gösteren tabloları ve orjinali veya ana merkezinin bulunduğu ülkedeki noter onaylı reasürans anlaşmalarının örneğini anlaşmaların yürürlüğe gireceği yıldan önceki Aralık ayı sonuna kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki merkez olarak gösterilen şube tarafından Sigorta Yöneticisine göndermek zorundadırlar.
    (4) Sigorta Yöneticisi, sigorta ve reasürans şirketlerinin uygulayacakları saklama paylarının tutar ve oranlarını belirlemeye, bununla ilgili azami veya asgari sınırlar koymaya, şirketlerin kendi üzerlerinde  tuttukları miktar veya oranları, geçen kısımların  tamamının veya bir  kısmının yurt içindeki şirketlere mükerrer sigorta ettirilmesi  hususunda yükümlülük getirmeye yetkilidir.
       

Aktif Azaltıcı

İşlem Yasağı

48. (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu üyeleri, denetçileri ve çalışanları, şirket ana sözleşmesi veya genel kurul veya yönetim kurulu kararı ile saptanan kararlar dahilinde personele yapılan ödemeler, yardım veya verilen avanslar hariç, şirket kaynaklarını dolaylı veya dolaysız kullanamaz, iyi niyet kurallarına aykırı olarak aktifin değerini düşüren işlemlerde bulunamaz ve hiçbir surette örtülü kazanç aktarımı yapamaz.


    (2) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri kendi borçları veya sigorta işlemlerinden doğanlar hariç olmak üzere personeli, ortakları, iştirakleri veya diğer kişi ve kurumlar lehine mal varlığını ve nakit değerlerini teminat olarak gösteremez, kefil olamaz, borç veremez veya kredi sağlayamaz.
         
ONBİRİNCİ KISIM
Denetim, İdari ve Mali Bünyenin Güçlendirilmesi ile İlgili Kurallar
         

Sigorta ve

Reasürans

Şirketlerinin Denetimi

49. (1) Bu Yasanın uygulanmasının ve her türlü sigortacılık işlemlerinin denetimi, sigorta ve reasürans şirketlerinin varlıkları, alacakları, özsermayesi, borçları, kar ve zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların tespiti ve tahlili, Sigorta Yöneticisinin görevlendireceği personel tarafından yapılır.
    (2) Sigorta Yöneticisi tarafından görevlendirilen personel; sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri ile aynı guruba mensup olan şirketlerde, sigorta ve reasürans aracılarında, sigorta ve reasürans aracılarıyla aynı gruba mensup olan şirketlerde, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şubelerinde, sigorta şirketlerinin iştirak ve kuruluşları, sigorta ve reasürans aracıları ile sigortacılık işlemleri yapan diğer gerçek ve tüzel kişilerden, bu Yasa ve yürürlükteki sigortacılık mevzuat kuralları ile ilgili görecekleri bütün bilgileri istemeye, tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, sözkonusu şirketler ise istenen bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda vermekle, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak açmakla ve verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.
    (3) Sigorta Yöneticisi tarafından görevlendirilen personel tarafından gerçekleştirilen denetim, inceleme ve soruşturmalar sırasında talep edilmesi halinde, incelemeye, denetime veya soruşturmaya tabi kuruluşlar tarafından, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinde çalışanların yardımı da dahil olmak üzere her türlü destek sağlanır.
    (4) Sigorta Yöneticisi, bu Yasaya tabi kuruluşlara ait bilgi ve belgeleri, bu kuruluşların konsolide ve konsolide olmayan mali bünyeleri ve idari yapılarının yürürlükteki mevzuata uygunluğunu izlemek, analiz etmek, ilgili kuruluşlara ait rapor, tablo ve iç denetim raporları ile sigorta denetim müfettişlerinin denetim ve gözetim sonuçlarını karşılaştırmak suretiyle değerlendirmek, elde edilen sonuçlara göre kuruluşların taşıdıkları risklerin türleri, büyüklüğü ve kuruluşları etkileme durumunu, risk yönetim sisteminin güvenilirliği ile denetim riskini dikkate almak suretiyle kuruluşlar hakkında gerekli görülen tüm tedbirlerin alınmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, sözkonusu kuruluşların bağlı ortaklıklarının, mali iştiraklerinin ve şubelerinin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen veya etkileyebilecek uygulamaları takip etmek, gerekirse ilgililer nezdinde girişimde bulunmak konularında yetkilidir.
    (5) Sigorta personeli, sigorta ve reasürans şirketlerinde yapmış oldukları denetimlerde, sigorta ve reasürans şirketleri ile aynı gruba mensup olan şirketlerden de yıllık raporlarını veya belirli döneme ait bilgi, belge veya raporların sunulmasını isteyebilir ve gerekmesi halinde sigorta şirketinin grubuna üye olan şirketlerde de yerinde denetimler yapabilir.
       
İdari Tedbirler 50. (1) (A) Sigorta Yöneticisi tarafından yaptırılan denetimler sonucuda, bu Yasa veya yürürlükteki sigortacılıkla ilgili mevzuata aykırı veya sigorta ve reasürans şirketinin güvenli bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikte işlemleri saptanan sigorta ve reasürans şirketinin yönetim kurulu üyeleri, şirket yöneticileri veya imza yetkisi olan çalışanları hakkında, yasal soruşturma açılması halinde haklarındaki soruşturma sonuçlanana kadar imza yetkilerinin kaldırılması zorunludur. Ayrıca Sigorta Yöneticisinin talebi ve Bakanın onayı olması halinde bu kişilerin görevlerine son verilir.
      (B) Yukarıdaki (A) bendinde bahsedilen şahıslar, Sigorta Yöneticisinin izni olmadıkça, hiç bir sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti de yapamazlar.
    (2) Sigorta Yöneticisi, sigorta ve reasürans şirketinin:
      (A) Bu Yasanın 51’incimaddesi uyarınca alınması istenen tedbirlerin kısmen veya tamamen alınmış olmasına rağmen mali bünyesinin güçlendirilmesine imkan bulunmadığını veya mali bünyesinin bu tedbirler alınsa dahi güçlendirilmeyecek derecede zayıflamış olduğunun;
      (B) Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin;
      (C) Bu madde kurallarının uygulanmasında Sigorta Yöneticisi tarafından belirlenecek değerleme esasları çerçevesinde yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aştığının; veya
      (Ç) Faaliyetine devamının poliçe sahiplerinin hakları ve piyasa istikrarı bakımından tehlike arzettiğinin, sigorta ve reasürans şirketinin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikte işlemleri tekrarlandığının,
      Bu fıkrada belirtilenlerden bir veya birden fazlasının gerçekleşmesi halinde Sigorta Yöneticisi mali bünyeyi zayıflatan karar ve işlemlerin Direktörler Kuruluna ait olduğunun tespit edilmesi halinde, Direktörler Kurulu üyelerinden bir kısmını veya tamamını görevden alarak veya Direktörler Kurulu üye sayısını artırarak bu kurullara üye atamaya, sigorta ve reasürans şirketinin yeni sigorta sözleşmesi yapma yetkisini kaldırmaya, sigorta ve reasürans şirketinin faaliyet gösterdiği sigorta sınıflarının bir kısmına veya tamamına ait ruhsatı iptal etmeye veya şirketin faaliyette bulunduğu sigorta sınıflarından birine veya tamamına ait poliçe portföyünün başka şirket veya şirketlere devrine karar vermeye yetkilidir.
    (3) Sigorta Yöneticisi bu Yasa ve yürürlükteki sigortacılık ile ilgili diğer mevzuata aykırı işlemlerini verilen süre içindedüzeltmeyen ve bu Yasaya aykırı işlemlerin giderilmesi ve önlenmesi konusunda alınmasını istediği tedbirleri almayan sigorta ve reasürans şirketlerinin sorumluları hakkında yapılacak yasal kovuşturma saklı olmak üzere yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen idari tedbirlerin alınmasına yetkilidir.
         
             


Mali Bünyenin Güçlendiril-mesi

ve Önlemler

51. (1) Sigorta Yöneticisi, bir sigorta ve reasürans şirketinin minumum sermaye yeterliliği tutarını karşılayamadığının, tesis etmesi gereken teminatı tesis edemediğinin, bu Yasanın 33’üncü, 34’üncü ve 35’incimaddeleri uyarınca tesis ettiği teknik karşılıkların sigorta sözleşmelerinden doğan taahhütlerini karşılayamayacağını veya bu durumun gerçekleşmek üzere olduğunu veya likiditeye ilişkin düzenlemelere uyulmadığının tesbit edildiği veya şirketin mali bünyesinin sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek derecede zayıflamakta olduğunun gözetim faaliyetleri çerçevesinde tesbiti hallerinde, Sigorta Yöneticisi üç ayı aşmayacak bir süre vererek, mali bünyenin güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili sigorta ve reasürans şirketinden;
      (A) Uzun vadeli ve sabit değerlere yatırım yapılmamasını,
      (B) İştirakler ve gayrimenkuller gibi, duran değerlerin elden çıkarılmasını;
      (C) Yürürlükteki sigortacılık ile ilgili mevzuata aykırı fiilleri saptanan personelin, şirketi veya şubeyi temsil yetkilerinin kaldırılmasını;
      (Ç) Reasürans uygulamalarının ve saklama paylarının  oran ve miktarlarının değiştirilmesini, gerekli gördüğü reasürans sözleşmelerinin kısmen veya tamamen yürürlüğe girmesini; veya
      (D) Likiditenin güçlendirilmesi amacıyla uygun göreceği her türlü tedbirin alınmasını isteyebilir.
    (2) Sigorta Yöneticisi, bir şirketin bu Yasanın 39’uncu maddesinde öngörülen yükümlülük sermaye yeterliliği asgari düzeyin altına düştüğünü veya bu durumun gerçekleşmek üzere olduğunu tespit ettiği takdirde şirketten, onaylayacağı bir finansal iyileştirme planı dahilinde;
      (A) Sermaye artırımı veya sermaye benzeri kaynak temin  edilmesini;
      (B) Kar dağıtılmamasını, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının, ikramiye, prim, ayni ve nakdi sosyal yardım ve her ne ad altında olursa olsun verilen ek ödemelerin kaldırılmasını;
      (C) Zarar doğduğu tespit edilen sınıflardaki faaliyetlerin sınırlandırılmasını veya durdurulmasını; veya
      (Ç) Verimi düşük veya verimsiz varlıkların elden çıkarılmasını talep edebilir ve ödenmiş minimum sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla uygun göreceği her türlü tedbirin alınmasını isteyebilir.
         
ONİKİNCİ KISIM
Sigortacılık Faaliyetlerine Ara Verme, Birleşme, Devir, Tasfiye ve İflas ile İlgili Kurallar
         
Ara Verme 52. (1) Sigorta ve reasürans şirketleri, Sigorta Yöneticisine bildirmek koşuluyla bir veya birden fazla sınıflardaki faaliyetlerine kendi istekleriyle ara verebilirler.
    (2) Faaliyete altı aydan fazla ara verilmesi halinde ruhsat iptal edilir ve yeniden ruhsat alınmadan sigorta işlemi yapılamaz.
    (3) Ruhsatın iptaline yol açmayan ara vermeler, sigorta işlemlerini etkilemez.
         


Birleşme veya Devir 53. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette bulunan bir veya birkaç sigorta şirketi veya reasürans şirketinin birleşmesi veya herhangi birinin bütün borç, alacak ve sigorta portföyünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette bulunan diğer bir sigorta şirketi veya reasürans şirketine devretmesi yürürlükteki rekabet kuralları da gözönünde bulundurularak Sigorta Yöneticisinin iznine bağlıdır. İznin verildiği tarihten itibaren altı ay içinde birleşme veya devir işlemi gerçekleşmediği takdirde izin geçersiz sayılır. Birleşme veya devir sürecinin uzaması halinde Sigorta Yöneticisi bu süreyi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. Birleşme veya devir işlemlerinde aşağıdaki koşullar aranır:
    (1) Portföyün devredileceği şirketin ilgili ruhsata ve yükümlülük sermaye yeterliliğine sahip olması ve teknik karşılıkları tesis etmiş olması;
    (2) Tasfiye, birleşme, devralma ve portföy devrine ilişkin sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması ve sigortalıların hak ve menfaatlerine aykırı kurallar içermemesi;
    (3) Devir veya birleşme işlemi, Resmi Gazete’de ve tirajı en yüksek olan en az iki yerel gazetede iki gün yayınlanmak koşuluyla ilan edilir.
    (4) Sigorta Yöneticisi, bu süre geçtikten ve ilgililerin itirazlarını inceleyerek devir veya birleşme işleminin sigortalıların menfaatine zarar vermediğine kanaat getirdikten sonra devir veya birleşme işlemine izin verir.
    (5) Devredilecek portföylere ait teknik karşılıklar portföyle beraber devredilir veya yoksa devralan şirket tarafından tesis edilir.
    (6) Devir ve birleşme kararı tüm hissederların Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayitliği Dairesi nezdindeki kayıtlı adresine yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Hissedarlar tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, devir veya birleşme işlemine Sigorta Yöneticisi nezdinde itiraz edebilirler.
         
Kısmen veya Tamamen Zorunlu Ara Verme 54. (1) Sigorta Yöneticisi bu Yasada belirtilen süreler içinde yükümlülük sermaye yeterliliğini, minimum sermaye yeterliliğini veya teknik karşılıkları gerekli miktarda tesis edemeyen sigorta şirketlerine yeni sigorta sözleşmesi yapma yasağı getirebilir veya varlıkları üzerindeki tasarruf haklarını kısıtlayabilir. Bu durum, Resmi Gazete’de yayımlanır.
    (2) Sigorta sözleşmesi yapması yasaklanan sigorta şirketinin, altı aylık bir süre içerisinde yasaklamaya neden olan hususlarıdüzeltmemesi veya tamamlamaması halinde hakkında 50’nci ve 51’inci madde kuralları uyarınca işlem yapılır.
    (3) Sigorta Yöneticisi tarafından yapılan inceleme sonunda aykırılıkları düzelttiği veya tamamladığı anlaşılan sigorta şirketleri hakkındaki yasak kaldırılır ve bu durum Resmi Gazete’de ilan olunur.
       
Tasfiye ve İflas 55. Bir sigorta ve reasürans şirketinin tasfiyesi Şirketler Yasasındaki tasfiye veya İflas Yasasındaki kurallar uyarınca yapılır.

Fasıl 113

     28/1974

       7/1977

     30/1983

     28/1987

     65/1989

      56/1991

     42/1997

     29/2003

     35/2007

Fasıl 5

            Ancak bir sigorta şirketinin tasfiyesinde ilgili sigorta şirketinden sigortalının poliçeden doğan alacakları Şirketler Yasasındaki tasfiye veya İflas Yasasındaki her türlü öncelikli alacaklardan önce gelir ve tasfiye memuru tarafından tasfiye kasasına uygun olması halinde lehtarlara hemen ödenir.
       
Faaliyette Bulunan Şirketlerin Portföy 56. (1) Bir sigorta veya reasürans şirketinin ruhsatının iptali halinde sigorta portföyünün bütün hak ve yükümlülükleri ile devrini kabul eden bir veya birkaç şirket bulunduğu takdirde, Sigorta Yöneticisinin izni ile hemen devir yapılır.
Devri ve Ruhsatın İptali   (2) Bu suretle, devrolunan sigortaların teminat ve teknik karşılıkları devredilir, teminat ve karşılıklar Sigorta Yöneticisi tarafından belirlenen süre içinde devralan şirket tarafından tesis olunur.
    (3) Sigorta veya reasürans şirketleri, faaliyette bulundukları belirli bir sigorta sınıfına veya tüm faaliyette bulundukları sınıflara ait sigorta sözleşmelerinin oluşturduğu portföyü, bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte, başka bir sigorta ve reasürans şirketine, Sigorta Yöneticisinin uygun görüşünü almak koşuluyla devredebilir.
       
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Aracılar, Sigorta Acenteleri, Brokerler, Aktüerler ve Sigorta Eksperleri ile İlgili Kurallar
         
Aracılar ile İlgili Kurallar 57. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sigorta ve reasürans sözleşmelerine aracılık, sigorta acenteleri ve brokerler tarafından Sigorta Yöneticisinin izni ile yapılır.
    (2) Sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar, sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, sigortacılığın gereklerine ve iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek ve sigorta tazminatının ödenmesine yardımcı olmak zorundadırlar.
         
Sigorta 58. (1) Sigorta acenteliği yapacak olan gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
Acenteleri     (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmesi;
ile İlgili     (B) Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz olması;
Kurallar     (C) Bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde öngörülenniteliklere sahip olması;
      (Ç) Müflis olmaması;
      (D) Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olması;
      (E) Asgari mal varlığının 30.000.-TL (Otuz Bin Türk Lirası)’ndan az olmaması;
      (F) Fiziksel, teknik ve idari alt yapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip ofisi olması;
      (G) En az lise mezunu olması; ve
      (H) Sigortacılıkla ilgili konularda  bilgi ve deneyime sahip olmaması halinde, Birliğin öngördüğü eğitimlere katıldığına dair belge almış olması.
    (2) Sigorta acenteliği yapacak olan tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

Fasıl 113

    (A) Merkezlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olması koşuluyla Şirketler Yasası tahtında kayıtlı limited şirket olması;

     28/1974

       7/1977

       

     30/1983

     28/1987

       

     65/1989

      56/1991

       

     42/1997

     29/2003

       
     35/2007        
      (B) Asgari sermayesinin 50.000.-TL (Elli Bin Türk Lirası)’ndan az  olmaması;
      (C) Tüzel kişi hissedarlarının, bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde öngörülen niteliklere sahip olması;
      (Ç) Fiziksel, teknik ve idari alt yapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip ofisi olması;
      (D) Ana sözleşme ve tüzüklerinde şirketin sigorta acenteliği yapabileceğine dair kural olması;
      (E) Sigortacılıkla ilgili konularda  bilgi ve deneyime sahip olmaması halinde, Birliğin öngördüğü eğitimlere katıldığına dair belge almış olması.
      (F) Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olması.
    (3) (A) Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine haiz sigorta acenteleri, faaliyete başlamadan önce şirket lehine banka nezdinde nakit blokeler veya banka teminat mektupları olmak üzere 10.000.-TL (On Bin Türk Lirası)’dan az olmamak koşuluyla teminat tesis etmek zorundadırlar.
      (B) Sigorta acentelerinin acentelikleri sona ermedikçe ve sigorta şirketlerine olan borcu tamamen ödenmedikçe teminat serbest bırakılmaz.
      (C) Bu fıkra uyarınca yapılan tüm işlemlerin bir dökümü Sigorta Yöneticisine gönderilir.
    (4) (A) Sigorta acenteliği yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler yukarıdaki (1)’inci, (2)’nci ve (3)’üncü fıkralarında öngörülen aranan nitelikleri ve gerekli koşulları taşıdıklarını gösteren belgelerle Sigorta Yöneticisine başvururlar.
      (B) Sigorta Yöneticisi başvuruları inceledikten sonra uygun olan gerçek veya tüzel kişilere sigorta acenteliği yapma izni verir.
      (C) Sigorta Yöneticisinden izin alan sigorta acenteleri, Birliğe başvuruda bulunarak kayıt yaptırmak zorundadırlar.
              Ancak sigorta acenteliği yapacak olan bankalarda bu kural aranmaz.
      (Ç) Birlik nezdinde kayıt yaptıran sigorta acenteleri, her yılın en geç Ocak ayının sonuna kadar Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine yatıracakları yıllık 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) lisans ücretinin yatırıldığını gösteren makbuzun bir suretini Sigorta Yöneticisine belgelemek koşuluyla lisans belgesi almak zorundadırlar.
              Ancak;
        (a) Sigorta acenteliği yapacak olan bankalar için yıllık lisans ücreti 5.000.-TL (Beş Bin Türk Lirası) olarak uygulanır.

48/1977

    28/1985

    31/1988

    31/1991

      (b) Lisansı iptal edilen sigorta acenteleri, yükümlülüklerini mücbir veya iradesi dışında vuku bulan nedenlerden dolayı yerine getiremediklerini Sigorta Yöneticisine belgelemeleri koşuluyla, yatırmadıkları dönemin lisans bedelini Kamu Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Yasa kuralları uyarınca yatırmak suretiyle sigorta acenteliği lisansını tekrardan alabilirler.

    23/1997

    23/1997

    54/1999

    35/2005

         
    59/2010          
    (5) Sigorta acenteliği yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin;
      (A) Yukarıdaki (1)’inci, (2)’nci, (3)’üncü ve (4)’üncü fıkranın (Ç) bendinde öngörülen nitelikleri ve gerekli koşulları kaybetmeleri halinde; veya
         
      (B) Sigorta Yöneticisi tarafından yaptırılan inceleme ve denetim sonucunda bu Yasa kurallarına aykırılık tesbit edilmesi halinde;
      acentelik faaliyetleri Sigorta Yöneticisi tarafından altı aya kadar aykırılığın düzeltilmesi amacıyla geçici olarak durdurulur.
      (C) Sigorta Yöneticisi, geçici olarak faaliyetleri durdurulan sigorta acentelerinin yukarıdaki (A) ve (B) alt bendlerindeki aykırılıkların iki yıl içerisinde tekrarlanması halinde sigorta acenteliği lisansını iptal eder. Lisansı iptal edilen sigorta acentelerinin Birlik nezdindeki kaydı silinir.

39/2001

    59/2002

  (6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası tahtında kurulan bankalara, bu maddenin (4)’üncü fıkrasının (B) bendi ile (Ç) bendinin (a) alt bendi dışındaki kuralları uygulanmaz.
    (7) Bakanlar Kurulu günün ekonomik koşullarını da gözönünde bulundurarak bu maddede öngörülen lisans ücretini on katına ulaşıncaya kadar artırmaya yetkilidir.
    (8) Sigorta acenteleri ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
       
           
Brokerler ile İlgili Kurallar 59. (1) Brokerlik, Sigorta Yöneticisinin vereceği brokerlik ruhsatı ile yapılır ve Sigorta Yöneticisinden ruhsat almayan brokerler faaliyet gösteremez.
    (2) Brokerlerin görevleri şunlardır:
      (A) Herhangi bir sigorta veya reasürans şirketine bağlı olmaksızın, sigorta ve reasürans sözleşmesi yapmak isteyen müşterileri temsil etmek;
      (B) Sigorta veya reasürans şirketiyle bir araya getiren sigorta ve reasürans sözleşmelerinin sonuçlandırılmasına yönelik koşulları hazırlamak; ve
      (C) Sigortalıya ilgili olduğu her konuda yardımcı olmak.
    (3) (A) Brokerlik yapacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
        (a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmesi;
        (b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
        (c) Bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde öngörülenniteliklere sahip olması;
        (ç) Müflis olmaması;
        (d) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması;
        (e) Brokerlik yapacağı alanda sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların sözkonusu bölümlerinde en az on yıllık mesleki deneyim kazanmış olması;
        (f) Asgari malvarlığının 75.000.-TL (Yetmiş Beş Bin Türk Lirası) olması;
        (g) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip ofisi olması;
        (h) Sorumluluk sigortası yaptırması.
      (B) Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

Fasıl 113

     28/1974

      (a) Merkezlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olması koşuluyla Şirketler Yasası tahtında kayıtlı limited şirket olması;

       7/1977

     30/1983

         

     28/1987

     65/1989

         

      56/1991

     42/1997

     29/2003

         
     35/2007          
        (b) Kuruluşta asgari 150.000.-TL (Yüz Elli Bin Türk Lirası) ödenmiş sermayesi olması;
        (c) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması;
        (ç) Yetkililerinin, gerçek kişi ortaklarının veya tüzel kişi hissedarlarının bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde aranan niteliklere sahip olması;
        (d) Brokerlik yapacağı alanda sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların sözkonusu bölümlerinde en az on yıllık mesleki deneyimi olan eleman çalıştırması;
        (e) Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yöneticileri ve en üst düzeyde bulunanlar  hariç olmak üzere, imza yetkili diğer çalışanları yukarıdaki (A) bendinin  (e), (f), ve (g) alt bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca brokerlik yapacakları alanlarda, sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların sözkonusu bölümlerinde en az beş yıl mesleki deneyim kazanmış olması gerekir.
        (f) Sorumluluk sigortası yaptırmış olması.
      (C) Brokerler, Birlik tarafından tutulacak olan Brokerler Siciline kayıt olmak zorundadırlar.
      (Ç) Brokerlik ruhsatı, Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine yatırılacak 4.000.-TL (Dört Bin Türk Lirası) ruhsat ücretinin yatırıldığını gösteren makbuzun bir suretini Sigorta Yöneticisine belgelenmesi koşuluyla alınır.
      (D) Brokerler, her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine yatıracakları yıllık 4.000.-TL (Dört Bin Türk Lirası) lisans ücretinin yatırıldığını gösteren makbuzun bir suretini Sigorta Yöneticisine belgelemek koşuluyla lisans almak zorundadırlar.
    (4) Aşağıda öngörülen hallerden en az birinin gerçekleşmesi halinde brokerlerin lisansı iptal olunur:
      (A) Lisans bedelini öngörülen süre içerisinde yatırmayan brokerlerin lisansı iptal edilir.

48/1977

    28/1985

    31/1988

                  Ancak lisansı iptal edilen brokerler, yükümlülüklerini mücbir veya iradesi dışında vuku bulan nedenlerden dolayı yerine getiremediklerini Sigorta Yöneticisine belgelemeleri koşuluyla, yatırmadıkları dönemin lisans bedelini Kamu Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Yasa kuralları uyarınca yatırmak suretiyle brokerlik lisansını tekrardan alabilirler.

    31/1991

    23/1997

       

    54/1999

    35/2005

    59/2010

       
      (B) Bu maddede öngörülen kurallardan en az birine aykırılık olması halinde.
    (5) Bakanlar Kurulu günün ekonomik koşullarını da gözönüne alarak bu maddede öngörülen lisans ve ruhsat ücretlerini on katına ulaşıncaya kadar artırmaya yetkilidir.
    (6) Brokerler ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
         
Aktüer ile İlgili Kurallar 60. (1) Daire tarafından tutulacak olan aktüerlik sicilene kaydolmayan hiç kimse aktüerlik yapamaz.
    (2) Aktüerlerin görevleri ve yetkileri şunlardır:
      (A) Sigorta ve reasürans şirketlerinin belgelerini onaylamak;
      (B) Mali bünyeleri açısından şirket veya diğer kurum ve kuruluşa ilişkin öngörülerde bulunmak;
      (C) Hesap tahminleri ve tarifeler ile ilgili raporlar hazırlamak.
    (3) Aktüerlik yapacak olan imza yetkili kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
      (A) Üniversite mezunu olmak;
      (B) Aktüerya ile ilgili üç yıl deneyim sahibi olmak;
      (C) Sigorta Yöneticisinin düzenleyeceği sınavlarda başarılı olmak.
                    Ancak uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer ünvanını alanlar bunu Sigorta Yöneticisine belgelemek koşuluyla aktüerlik sınavlarından muaftırlar.
      (Ç) Bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde aranan niteliklere sahip olması;
    (4) Bu maddede öngörülen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılık giderilinceye kadar aktüerlerin faaliyetleri geçici olarak askıya alınır.
    (5) Aktüerlik ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
       
Sigorta Eksperleri 61. (1) Sigorta eksperliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır ve Birliğe kayıt olmayan hiç bir gerçek veya tüzel kişi sigorta eksperliği yapamaz.
ile İlgili   (2) Sigorta eksperlerinin görevleri şunlardır:
Kurallar     (A) Sigorta edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan kayıp veya hasarın neden ve niteliği ile miktarını inceleyip belirlemek;
      (B) Sigorta ile ilgili olmak koşuluyla, sözleşme öncesinde mutabakatlı kıymet ve ön ekspertiz raporlarını hazırlamak; hasar öncesinde ise hasar riski konusunda gözetim faaliyetlerinde bulunmak;
    (3) Sigorta eksperleriği faaliyetinde bulunacak olan gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
      (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmesi;
      (B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
      (C) Bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde aranan niteliklere sahip olması;
      (Ç) Müflis olmaması;
      (D) En az lise mezunu olması;
      (E) Sigorta Yöneticisinin düzenleyeceği sınavlarda başarılı olması.
                    Ancak uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle sigorta eksperi ünvanını alanlar bunu Sigorta Yöneticisine belgelemek koşuluyla sigorta eksperlik sınavlarından muaftırlar.
    (4) Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunacak olan tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

Fasıl 113

    (A) Merkezlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olması koşuluyla Şirketler Yasası tahtında kayıtlı limited şirket olması;

     28/1974

       7/1977

     30/1983

       

     28/1987

     65/1989

      56/1991

       

     28/1987

     65/1989

      56/1991

       

     42/1997

     29/2003

     35/2007

       
      (B) Yetkililerinin, gerçek kişi ortaklarının veya tüzel kişi hissedarların bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde aranan niteliklere sahip olması;
      (C) Mesleki faaliyetlerde şirketi imzası ile temsil ve ilzam eden yetkililerinin eksper olması ve Sigorta Yöneticisinin düzenleyeceği sınavlarda başarılı olması gerekir.
                    Ancak uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle sigorta eksperi ünvanını alanlar bunu Sigorta Yöneticisine belgelemek koşuluyla sigorta eksperlik sınavlarından muaftırlar.
      (Ç) Ana sözleşmelerinin ilgili maddelerinde esas faaliyet konusunun “münhasıran sigorta eksperliği” olarak belirtilmesi, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan hareketlere yer verilmemesi, ana sözleşme değişikliğinden önce yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli makamlardan izin almış olması;
      (D) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip ofisi olması.
    (5) Sigorta eksperleri, sigorta ekperliği dışında herhangi başka bir işle uğraşamazlar ve birden fazla büro açamazlar.
    (6) Sigorta eksperliği ruhsatı, Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine yatırılacak 4.000.-TL (Dört Bin Türk Lirası) ruhsat ücretinin yatırıldığını gösteren makbuzun bir suretini Sigorta Yöneticisine belgelenmesi koşuluyla alınır.
    (7) (A) Sigorta eksperleri, her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine yatıracakları yıllık 4.000.-TL (Dört Bin Türk Lirası) lisans harcının yatırıldığını gösteren makbuzun bir suretini Sigorta Yöneticisine belgelemek koşuluyla lisans almak zorundadırlar.
      (B) Lisans bedellerini öngörülen süre içerisinde yatırmayan sigorta eksperlerinin lisansı iptal edilir.

48/1977

    28/1985

    31/1988

                Ancak lisansı iptal edilen sigorta eksperleri, yükümlülüklerini mücbir veya iradesi dışında vuku bulan nedenlerden dolayı yerine getiremediklerini Sigorta Yöneticisine belgelemeleri koşuluyla, yatırmadıkları dönemin lisans bedelini Kamu Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Yasa kuralları uyarınca yatırmak suretiyle sigorta eksperliği lisansını tekrardan alabilirler.

    31/1991

    23/1997

     

    54/1999

    35/2005

     
    59/2010      
    (8) Aşağıdaki hallerde sigorta eksperlerinin lisansları geçici olarak askıya alınır:
      (A) Bu Yasada öngörülen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde aykırılık giderilinceye kadar; veya
      (B) Bu Yasanın 66’ncı maddesinin (11)’inci fıkrası uyarınca  hakkında soruşturma açılan sigorta eksperlerinin mahkemeleri sonuçlanıncaya kadar.
    (9) Sigorta eksperlerinin bu Yasa uyarınca hapislik cezasına çarptırılması veya mahkemece meslekten men edilmesi halinde ruhsatları iptal edilir.
    (10) Bakanlar Kurulu günün ekonomik koşullarınıda gözönüne alarak bu maddede öngörülen lisans bedelini on katına ulaşıncaya kadar artırmaya yetkilidir.
    (11) Sigorta eksperlerinin çalışma usul ve esasları ile eksperlik mesleğinin düzenlenmesine ilişkin kurallar, Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.
           
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Çalışanların Aracılık ve Eksperlik 62. Sigorta ve reasürans şirketlerinde görev yapan Direktörler Kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri, müdürler kurulu üyeleri ve buralarda istihdam edilen diğer kişiler ile bunların eş ve velayetleri altındaki çocukları, sigorta ve reasürans aracılığı ile eksperlik faaliyetinde bulunamazlar, aracılık ve eksperlik yapan tüzel kişilere ortak olamazlar ve aracılık veya eksperlik yapan kişi ve kuruluşlar nezdinde çalışamazlar.

Faaliyetle-

rinde Bulunama-ması

 
           
                   


ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Zorunlu Sigortalar ve Fon ile İlgili Kurallar
 
Zorunlu Sigortalar 63. (1) Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü sigorta sınıflarının yaptırılmasını zorunlu kılabilir.
    (2) Zorunlu sigorta sınıfları ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir. 
           
Fonun Oluşumu ile İlgili Kurallar 64. (1) Bu Yasa ve Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası uyarınca yaptırılması zorunlu kılınan sigortaların uygulanmasında kullanılmak üzere Bakanlık bünyesinde Zorunlu Sigortalar  Garanti Fonu oluşturulur.
Fasıl 333   (2) Fon, Fon Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

       7/1960

     38/1989

     17/1996

  (3) Fon Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması koşuluyla atanacak Birliğin önereceği dört üye ve Bakanlık temsilcisi bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
       8/1997   (4) Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir Başkan seçer.

     48/2002

     54/2005

  (5) Üyeler üç yıllık görev süresi için atanır ve süreleri dolan üyeler tekrar atanabilirler.

     19/2008

  (6) Üyeliklerde boşalma olması halinde yeni atanacak olan kişi, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.
    (7) Fonun toplantı ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur.
    (8) Fon Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
      (A) Fondan yapılacak ödemeler ile ilgili olarak bilgi ve belgeleri, yürürlükteki sigortacılıkla ilgili mevzuat uyarınca incelemek ve yapılan başvuruları en kısa sürede ve kaynaklar çerçevesinde değerlendirmek ve sonuçlandırmak;
      (B) Fonun gelir ve giderleriyle ilgili belgelerin usulüne göre düzenlenmesini sağlamak;
      (C) Fondan ödenen tazminatların sorumlulardan tahsil edilmesi amacıyla bu kişiler aleyhine rücu davaları açmak;
      (Ç) Fonun amaçları doğrultusunda anlaşma, iş ve işlemleri yapmak; ve
      (D) Fonun gelirlerinin nemalandırılmasını sağlamak.
    (9) Fonun gelirleri şunlardır:
      (A) Zorunlu trafik sigortaları nedeniyle sigorta şirketlerince üretilen primlerinin %3’ü (yüzde üçü);
      (B) Rücu ve yatırım gelirleri.
      (C) Bakanlar Kurulu yukarıdaki (A) bendinde öngörülen miktarı iki katına kadar artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.
    (10) Fonun giderleri şunlardır:
      (A) İdari ve cari giderler;
      (B) Personel giderleri;
      (C) Hizmet alımı;
      (Ç) Fondan yapılacak ödemeler.
    (11) Fondan yapılacak ödemeler şunlardır:
      (A) Sigortasız bir aracın herhangi bir kişiye çarpması sonucu kişinin ölmesi halinde ailesine, yaralanması halinde kendisine veya herehangi bir kişinin malına yapılan zararlar mal sahibine.


      (B) Herhangi bir kişiye çarpan aracın tesbit edilememesi sonucu kişinin ölmesi halinde ailesine, yaralanması halinde kendisine veya herhangi bir kişinin malına yapılan zararlar mal sahibine.
      (C) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde zorunlu sigorta cinsinden sigortalı bir araç ile bu aracı kullanabilmesi için gerekli sürüş ehliyeti olmayan bir sürücünün araçla herhangi bir kişiye çarpması sonucu kişinin ölmesi halinde ailesine, yaralanması halinde kendisine veya herhangi bir kişinin malına yapılan zararlar mal sahibine.
      (Ç) Sigorta şirketinin mali bünyesinin zayıflaması nedeniyle sürekli olarak bütün sınıflarda ruhsatlarının iptal edilmesi veya tasfiyesi halinde tasfiye kasasının hemen ödeme yapmasının mümkün olmaması durumunda, ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlara yapılan ödemeler.
    (12) Sigorta şirketleri, zorunlu trafik sigortalarından dolayı Fona ödemek zorunda bulundukları katılma payını, primlerin tahakkukunu takip eden ayın yirmisine kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde bulunan hesaba yatırmak ve Sigorta Yöneticisine bildirmek zorundadırlar.

48/1977

    28/1985

  (13) Sigorta şirketlerinin Fona yapmak zorunda oldukları ödemeler, kamu alacağı olup, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa kuralları uyarınca tahsiledilir.

    31/1988

    31/1991

     

    23/1997

    54/1999

     

    35/2005

    59/2010

     
    (14) Fonun gelir ve giderleri ile hesapları ve işlemleri, Sigorta Yöneticisi tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca her yıl denetlenir.
    (15) Fonun gelir ve giderleri ile hesapları ve işlemleri Sayıştay Başkanlığının denetimine tabidir.
    (16) Bu Yasa veya yürürlükteki diğer mevzuattaki yasalar uyarınca zorunlu hale getirilen sigortaların, talep halinde sigorta şirketleri tarafından yapılması zorunludur.
    (17) Bu maddenin uygulanması ile Fonunun, işleyişine, Fondan yapılacak ödemeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak tüzükle düzenlenir.
       
ONBEŞİNCİ KISIM
İdari Para Cezaları ve Suç ve Cezalar
       
İdari Para 65. (1) Aşağıda öngörülen idari para cezaları, Sigorta Yöneticisi tarafından verilir:
Cezaları     Bu Yasanın;
      (A) 12’nci maddenin (3)’üncü fıkra ve 14’üncü maddenin (3)’üncü fıkra;
      (B) 21’inci maddenin (1)’inci fıkra;
      (C) 37’nci madde;
      (Ç) 44’üncü maddenin (1)’inci ve (2)’nci fıkra ve 46’ncı madde;
           


      (D) 64’üncü maddenin (11)’inci fıkra, 67’nci maddenin (1)’inci fıkrasının (B) bendi ve 68’inci maddenin (4)’üncü fıkra;
      kurallarına aykırı hareket edenler Sigorta Yöneticisi tarafından aylık brüt asgari ücretin beş katı para cezası çarptırılır.
      (E) 15’inci madde, 18’inci madde ve 19’uncu madde;
      (F) 22’nci madde, 28’inci madde ve 29’uncu madde;
      (G) 30’uncu madde ve 31’inci madde;
      (H) 41’inci madde, 42’nci madde, 43’üncü maddenin (1)’inci fıkra, 44’üncü madde, 45’inci madde, 47’nci maddenin (1)’inci, (2)’nci, (3)’üncü fıkra ve 49’uncu maddenin (2)’nci ve (3)’üncü fıkra;
      (I) 51’inci madde ve 53’üncü madde;
      (İ) 69’uncu madde;
      (J) 70’inci madde,
      kurallarına aykırı hareket edenlere Sigorta Yöneticisi tarafından aylık brüt asgari ücretin on katı para cezası çarptırılır.

48/1977

    28/1985

  (2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları cazanın verilmesini takip eden ayın onbeşine kadar Gelir ve Vergi Dairesi Gelirler Veznelerine yatırılır. Sigorta Yöneticisi tarafından bu madde uyarınca verilen para cezaları kamu alacağı olup, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasa kuralları uyarınca tahsil olunur.

    31/1988

    31/1991

    23/1997

     

    54/1999

    35/2005

    59/2010

     
    (3) Bu madde uyarınca bir yıl içerisinde aynı aykırılıkların tekrarlanması halinde aykırılıklar giderilinceya kadar sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetleri aykırılıkları giderilinceye kadar durdurulur.
                Ancak sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetlerinin durdurulması mevcut yükümlülüklerinin devam etmediği anlamını taşımaz.
       
Suç ve Cezalar 66. (1) Bu Yasanın 12’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca Sigorta Yöneticisinden izin almadan faaliyete geçen sigorta ve reasürans şirketleri bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin kırk katı tutarına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (2) Bu Yasanın 13’üncü maddesinin (8)’inci fıkrasına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin kırk  katı tutarına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (3) Bu Yasanın 16’ncı maddesinin (1)’inci fıkra kurallarına  aykırı davrananlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin yirmi katı tutarına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (4) Bu Yasanın 20’nci madde kurallarına  aykırı davrananlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin otuz katı tutarına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.


    (5) Bu Yasanın 21’inci maddesi uyarınca ruhsat almadan faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketleri bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin otuz katı tutarına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (6) Bu Yasanın 26’ncı madde kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin otuz katı tutarına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (7) Bu Yasanın 33’üncü, 34’üncü ve 36’ncı maddede öngörülen teknik karşılıklar ile ilgili kurallara aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar  ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin otuz katı tutarına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (8) Bu Yasanın 39’uncu maddesi uyarınca yükümlülük sermaye yeterliliği öngörülen miktardan az olan sigorta şirketlerinin yönetici veya direktörleri bir suç işlemiş olur ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin otuz katı tutarına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (9) Bu Yasanın 48’inci maddesi uyarınca aktif azaltıcı işlemlerde bulunanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin otuz katı tutarına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (10) Bu Yasanın 57’nci, 58’inci, 59’uncu ve 60’ncı madde kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin kırk katı tutarına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (11) Bu Yasanın 61’inci maddesine aykırı olarak lisans almaksızın sigorta eksperliği faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ile bu madde ile tanımlanan  görevleri ile gerçeğe aykırı olarak rapor düzenleyen veya bilgi veren veya görevini yaparken bilerek veya isteyerek ilgili taraflara haksız kazanç sağlamaya yönelik işlemlerde bulunan sigorta eksperleri, bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin kırk katı tutarına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (12) Bu Yasanın 62’nci madde kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin otuz katı tutarına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (13) Bu Yasanın 71’inci madde kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin kırk katı tutarına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (14) Bu Yasanın 72’nci madde kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin yirmi katı tutarına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.


    (15) Bu Yasanın 73’üncü maddesi uyarınca sigortacılık faaliyeti dışında başka işle uğraşan sigorta ve reasürans şirketi hissedarları, yönetim kurulu üyeleri ve fiilen yürüten mensupları bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin yirmi katı tutarına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (16) Bu Yasanın 74’üncü ve 75’inci maddesinin (1)’inci fıkra kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin yirmi katı tutarına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (17) Bu Yasanın 76’ncı ve 77’nci madde kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin kırk katı tutarına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (18) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer çalışanları, denetimleri ve sorumlulukları altında bulunan kuruluşa ait para veya diğer varlıkları zimmetlerine geçirmeleri halinde bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin kırk katı tutarına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (19) Bu Yasada belirtilen yetkili makamlara, denetim görevlilerine, mahkemelere veya diğer resmi Dairelere yanıltıcı şekilde yanlış veya gerçeğe aykırı bilgi veya belge veren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin kırk katı tutarına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (20) Bu Yasaya tabi kuruluşların itibarına veya şöhretine veya servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan veya bu yolda asılsız haberler yayanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin otuz katı tutarına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (21) Sigorta ve reasürans şirketlerinin veya sorumlu kişilerin bu Yasada suç teşkil eden hareket ve fiilleri başka yasalara göre de cezayı gerektirmesi halinde, haklarında en ağır ceza kuralları uygulanır.
    (22) Bu Yasa kurallarına aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde, bu Yasada herhangi bir ceza öngörülmemişse, aylık brüt asgari ücretin kırk katına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (23) Bu Yasanın 78’inci maddesi uyarınca bildirim yapmayan bağımsız denetçilere yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca öngörülen ceza ile ilgili kurallar uygulanır.
       
ONALTINCI KISIM
Çeşitli Kurallar
 
Sigorta Tahkim Komisyonu 67. (1) (A) Sigorta şirketleri arasındaki, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulur.


      (B) Sigorta şirketleri, Sigorta Tahkim Komisyonuna üye olmak ve katılım ücreti ödemek zorundadırlar.
    (2) (A) Sigorta Tahkim Komisyonu aşağıdaki beş üyeden oluşur:
        (a) Bakanlık temsilcisi (1 Üye)
        (b) Birlik temsilcisi (1 Üye)
        (c) Birliğin önereceği ve Bakanın onaylayacağı hukuk fakültesi mezunu temsilci (2 Üye)
        (ç) Polis Trafik Müdürü veya görevlendireceği temsilci (1 Üye)
      (B) Atanacak üyelerde aşağıdaki nitelikler aranır:
        (a) Birlik temsilcisinin;
          (i) Üniversite mezunu olması halinde beş yıllık mesleki deneyime; veya
          (ii) Lise mezunu olması halinde on yıllık mesleki deneyime,
          sahip olması;
        (b) Birliğin önerisi ile Bakan tarfından onaylanmak suretiyle atanacak hukukçularda en az üç yıllık sigorta ile ilgili konularda mesleki deneyimin olması.
      (C) Aşağıdaki hallerde Sigorta Tahkim Komsiyon üyeliği sona erer:
        (a) Üyenin ölümü veya yazılı istifası halinde;
        (b) Komitenin üst üste üç toplantısına izinsiz veya özürsüz katılmaması halinde;
        (c) Kamu görevlisi olan üyelerin;

53/1977

    12/1980

  7/1981

        (i) Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa kuralları uyarınca görevden alınması halinde;
    51/1982            

    24/1983

    43/1983

           

  2/1984

    20/1986

      4/1987

           
    49/1987            

    50/1987

    33/1989

    61/1989

           

     2/1990

    41/1990

    30/1991

           

    31/1992

    16/1994

     5/1995

     6/1998

           

    21/1999

    19/2001

    23/2005

           

    22/2006

    66/2006

           
    75/2007            
     8/2010            
          (ii) Kamu görevliliğinin sona ermesi halinde; veya
          (iii) Atayan tarafından yazılı ve gerekçeli olarak görevden alınması halinde.
        (ç) Bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde öngörülen niteliklerin herhangi birinin yitirilmesi veya varolmadığının sonradan tesbit edilmesi halinde.
      (Ç) (a) Komisyon kendi içinden bir Başkan seçer.
        (b) Komisyon toplantı ve karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici oyu vardır.
        (c) Komisyon üyeleri iki yıllık süreler için seçilir. Üyeliklerde boşalma olması halinde yeni atanacak olan kişi, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.
        (ç) Yukarıdaki (2)’nci fıkranın (A) bendi uyarınca öngörülen üyelerden Bakanlık ve Birlik temsilcisi hariç olmak üzere Bakanlıkça atanacak hukukçuya her toplantı başına asgari ücretin onda biri kadar huzur hakkı verilir.
    (3) (A) Sigorta Tahkim Komisyona başvuranlardan, Sigorta Tahkim Komisyonun önereceği Sigorta Yöneticisinin onaylayacağı başvuru ücreti alınır.
      (B) Sigorta Tahkim Komisyonun 40.000.-TL (Kırk Bin Türk Lirası)’na kadar olan kararları her iki taraf için de bağlayıcıdır.
                    Ancak tarafların yargıya başvurma hakkı saklıdır.
    (4) Sigorta Tahkim Komisyonuna aşağıdaki hallerde başvuru yapılabilir:
      (A) Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen veya tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması; veya
      (B) Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesinin belgelenmesi.
                  Ancak mahkemeye intikal etmiş uyuşmazlıklar ile ilgili olarak Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılamaz, başvuru yapılsa bile anlaşmazlık konusu görüşülemez.
    (5) (A) Sigorta Tahkim Komisyonu kendisine yapılan başvuruyu müracaat tarihinden itibaren en geç iki aya kadar sonuçlandırmak zorundadır.
                  Ancak başvuru sahibinin kabul etmesi halinde bu süre bir ay daha uzatılabilir.
      (B) Sonuçlandırılmayan başvuruların sonuçlandırılmama gerekçeleri  yazılı olarak başvuru sahibine iletilir.
    (6) Sigorta şirketlerinin, reasürans şirketlerinin, sigorta eksperlerinin, sigorta acentelerinin ve brokerlerin ortakları, yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ve bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar ile tüm bu kuruluşlarda mesleki faaliyette bulunanlar ve sigorta eksperleri, sigorta acenteleri ve brokerler ve bunların eş ve çocukları Sigorta Tahkim Komisyonuna üye olamazlar.


    (7) Sigorta Tahkim Komisyonunda görev alanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz.
                Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili makamlara bildirilmesi zorunludur.
    (8) Bakanlar Kurulu yukarıdaki (3)’üncü fıkranın (B) bendinde Sigorta Tahkim Komisyonunca karara bağlanacak miktarı beş katına ulaşıncaya kadar artırmaya yetkilidir.
    (9) Sigorta Tahkim Komisyonun çalışma ve başvuru ile ilgili usul ve esasları, Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerde düzenlenir.
       
Sigorta Bilgi 68. (1) Birliğin bünyesinde Sigorta Bilgi Merkezi kurulur.
Merkezi ile   (2) Sigorta Bilgi Merkez Yönetim Komitesi aşağıdaki beş  üyeden oluşur:
İlgili Kurallar     (A) Bakanlık temsilcisi (1 Üye)
      (B) Birliğin belirleyeceği temsilci (3 Üye)
      (C) Polis Trafik Müdürü veya görevlendireceği temsilci (1 Üye)
    (3) Sigorta Bilgi Merkez Yönetim Komitesiilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan seçer.
    (4) Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren sigorta şirketleri Sigorta Bilgi Merkezine üye olmak ve en fazla bir gün gecikme ilebilgi akışında bulunmak zorundadırlar.
    (5) (A) Sigorta Bilgi Merkezi Müdürü, Birliğin önereceği üç üye arasından Bakanın onayı ile belirlenir.
      (B) Sigorta Bilgi Merkezi Müdüründe aşağıdaki nitelikler aranır:
        (i) Yüksekokul veya üniversite mezunu olması;
        (ii) Bilgisayar konusunda en az beş yıllık tecrübe sahibi olması;
        (iii) Bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde öngörülen niteliklere sahip olması.
    (6) Sigorta Bilgi Merkezi Müdürünün görevleri şunlardır:
      (A) Sigorta Bilgi Merkezinin hesaplarını tutmak;
      (B) Kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak;
      (C) Görevi alanına giren konularda Sigorta Bilgi Merkezi Yönetim Komitesi veya Sigorta Yöneticisi tarafından istenecek çalışmaları yapmak; ve
      (Ç) Bu Yasa veya bu Yasa tahtında çıkarılacak tüzüklerde kendisine verilen görevleri yapmak.
    (7) Sigorta Bilgi Merkezinin görevleri:
      (A) Sigorta şirketlerinin kesmiş olduğu poliçeler ile ilgili olarak veri tabanı oluşturmak;
      (B) Bilişim sisteminin kurulması ve ihtiyaçlara göre geliştirilmesini sağlamak;
      (C) Hasarsızlık indirimi veya artışlı prim uygulamasına olanak sağlamak;
      (Ç) İstatistiki bilgiler sağlamak;
      (D) Sigorta sahtekarlıklarını önlemek;
      (E) Tazminat ödemeleri ile ilgili düzenli ve doğru verilerin elde edilmesini sağlamak;
      (F) Zorunlu sigortalarını yaptırmamış motorlu araç kullanan veya işletenleri tesbit ederek sigortasız araç kullanılmasının engellenmesine yardımcı olmak;
      (G) Görev alanına giren konularda Sigorta Yöneticisi tarafından talep edilebilecek çalışmaları yapmak; ve
      (H) Sigorta Yöneticisi ve Bakanlığın tüm verilerden, Birliğe üye sigorta şirketlerinin ise kendilerine tanınacak yetkiler çerçevesindeki verilerden yararlanmasını sağlamak;
    (8) Sigorta Bilgi Merkezi Yönetim Komitesinin toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
    (9) Aşağıdaki hallerdeSigorta Bilgi Merkezi Yönetim Komitesi üyeliği sona erer:
      (A) Üyenin ölümü veya yazılı istifası halinde;
      (B) Komitenin üst üste üç toplantısına izinsiz veya özürsüz katılmaması halinde;
      (C) Bu Yasanın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde öngörülen niteliklerin herhangi birinin yitirilmesi veya varolmadığının sonradan tesbit edilmesi halinde.
      (Ç) Kamu görevlisi olan üyelerinbu fıkrada öngörülen kurallar saklı kalmak koşuluyla;
        (a) Üyenin ölümü veya yazılı istifası halinde;
        (b) Komitenin üst üste üç toplantısına izinsiz veya özürsüz katılmaması halinde;
        (c) Kamu görevlisi olan üyelerin:

53/1977

    12/1980

      7/1981

        (i) Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa kuralları uyarınca görevden alınması halinde;
    51/1982            

24/1983

    43/1983

           

  2/1984

    20/1986

           
  4/1987            
     49/1987            

50/1987

33/1989

61/1989

      2/1990

           

41/1990

30/1991

     31/1992

           

16/1994

  5/1995

  6/1998

21/1999

     19/2001

     23/2005

     22/2006

     66/2006

     75/2007

       8/2010

           
          (ii) Kamu görevliliğinin sona ermesi halinde; veya
          (iii) Atayan tarafından yazılı ve gerekçeli olarak görevden alınması halinde.
    (10) Sigorta Bilgi Merkezinin gelirleri, vereceği hizmetlerden alacağı ücretler ile Birliğin yapacağı katkılardanoluşur.
    (11) Sigorta Bilgi Merkezinin giderleri cari ve yatırım giderlerinden oluşur.
    (12) Sigorta Bilgi Merkezi, Sigorta Yöneticisi tarafından görevlendirilecek Bakanlık personelince yılda en az bir kez olmak üzere denetlenir.
    (13) Sigorta şirketleri, Sigorta Bilgi Merkezi Yönetim Komitesinin belirleyeceği şekilde ve dönemlerde bilgilerini Sigorta Bilgi Merkezine vermekle yükümlüdürler.
    (14) Sigorta Bilgi Merkezi tarafından verilecek hizmet karşılığı alınacak ücretler ile ilgili tarifeler, Sigorta Bilgi Merkezi Yönetim Komitesi tarafından hazırlanıp Sigorta Yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.
    (15) Sigorta Bilgi Merkezinin giderleri ve Sigorta Bilgi Merkezi ile ilgili usul ve esaslar, Sigorta Bilgi Merkezi Yönetim Komitesi tarafından önerilecek Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerde düzenlenir.
       
İlan ve Reklamlar 69. Sigorta ve reasürans şirketleri ile sigorta ve reasürans şirketi aracılarının ilan ve reklamları, tür, şekil, nitelik ve miktarları itibarıyla, Sigorta Yöneticisi tarafından saptanan esas ve koşullara aykırı olamaz.
       
Sigortacılık İlişkileri 70. Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içerisinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yaptırmaya zorunlu tutulduğu hallerde, sigortanın belirli bir şirkete yaptırılması koşulu getirilemez.
       
Hak 71. Hak sahiplerince aranmayan paralar;
Sahiplerince Aranmayan Paralar   (1) Yaşama ve ölüm koşuluna bağlı hayat sigortalarında, ödemeyi gerektiren tarihten başlayarak onuncu yılı takip eden yıl başından itibaren altıncı ayın dolması ile;
    (2) Tasfiye ve iflas işlemlerinin devamı sırasında müracaatları halinde ödenmek üzere, son bilançonun tanziminden sonra, sahiplerinin ad ve kimlikleri ile bilinen adreslerini ve hak kazandıkları para miktarını gösterir şekilde tanzim edilecek bir cetvel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde açılan hazine hesabına yatırılmak suretiyle Devlete intikal eder.
       
İyi Niyet 72. (1) Sigorta ve reasürans şirketleri ile sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ve sigorta eksperleri, sigortalının hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, sigortacılığın gereklerine ve iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek ve ödenmesi gerekli hale gelmiş sigorta tazminatlarını zamanında ödemek zorundadırlar.
    (2) Sigorta Yöneticisi yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen kişi ve kuruluşların bu kurala uymalarını sağlamak üzere bu Yasa çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
       
Sigortacılıkla Bağdaşma- 73. (1) Sigorta ve reasürans şirketleri sigortacılık faaliyetleri dışında başka herhangi bir işle uğraşamazlar.
yan İşler   (2) (A) Sigorta ve reasürans şirketleri ticaret amacıyla emtia veya gayrimenkul alım veya satımı ile uğraşamazlar; ve
                 


      (B) Amaç dışı iktisap edilen gayrimenkulleri üç yıl içinde elden çıkarmak zorundadırlar.
       
Çıkar Çatışması 74. Sigorta Tahkim Komisyonu önündeki herhangi bir işlemin tarafı olan gerçek kişilerle veya tüzel kişilerin sahibi veya hissedarı veya yöneticisi ile akrabalık bağı (eş, evlat, ana, baba, kardeş, torun ve eşinin aynı derecedeki kan ve sıhri hısımları) olan Sigorta Tahkim Komisyon üyleri ve hizmet birimi personeli, bu işlemlerle ilgili karar süreçlerine katılamaz ve hiçbir karar alamazlar.
       
Bilgi Verme Yükümlülüğü 75. (1) Bu Yasaya tabi kişiler ile sigortacılıkla ilgili her tür mesleki faaliyet icra edenler, sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin iştirakleri, bankalar ve diğer kişiler, özel yasalardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı kurallar dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa bu Yasanın uygulanması ile ilgili olarak Sigorta Yöneticisi tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.
                  Ancak Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin kurallar saklıdır.
    (2) (A) Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde ve bu Yasanın uygulanması ile ilgili olarak yabancı ülke yasalarına göre denetime yetkili makamların, kendi ülkelerindeki sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların bu Yasaya tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şube veya ortaklıklarında denetim yapma ve bilgi isteme taleplerinin yerine getirilmesi Sigorta Yöneticisinin iznine tabidir. Bu makamlarca istenen bilgiler, açıklanmaması koşuluyla Sigorta Yöneticisi tarafından verilebilir.
      (B) Sigorta Yöneticisi, diğer ülkelerin denetime yetkili makamları ile yapacağı anlaşmalar çerçevesinde sigortacılıkla ilgili her türlü işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunabilir.
         

Gizli Bilgi Saklama Yükümlü-

lüğü

76. Bakan, Komite, Daire çalışanları ve Birliğin hizmet aldığı muhasip ve murakıp gibi dış denetçiler ile bilgisayar uzmanları, Daire adına hareket eden uzmanlar ile Birlik, gizli bilgi olarak nitelendirilen herhangi bir bilgi ve belgeyi görevleri süresince veya sonrasında, bu Yasa kurallarının uygulanması için gerekli olan haller dışında, kullanamaz ve ifşa edemezler.
   
Şüpheli İşlem Bildirimi 77. Sigorta ve reasürans şirketleri, yürürlükteki suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili mevzuat kuralları uyarınca nakdi para limitini aşan nakit işlemleri ve şüpheli işlemleri süreleri içerisinde Daireye bildirmek zorundadırlar. Yapılacak denetimlerde, bildirim yapmadığı belirlenen şirketler hakkında, ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapılır.
   


Zorunlu Bildirimler 78. Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça yetki verilen bağımsız denetçiler, denetim sırasında sigorta şirketinin varlığını tehlikeye sokabilecek veya yöneticilerin bu Yasa veya bu Yasa tahtında çıkarılacak tüzük kurallarının ihlal edildiğini gösteren hususlarını tespit ederse, durumu derhal Sigorta Yöneticisine bildirmekle yükümlüdürler. Bu bildirim, mesleki gizlilik prensiplerinin ve anlaşmaların veya bu Yasa uyarınca belirlenen sırlara ilişkin yükümlülüklerin ihlal edildiği anlamına gelmez.
   
ONYEDİNCİ  KISIM
Geçici Kurallar
       

Geçici Madde

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Faaliyet Gösteren Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Lisans İşlemleri

1. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortacılık yapma izni alıp faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketleri, buYasanın 22’nci maddesinin (2)’nci fıkrasında öngörülen lisans bedelini, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç otuz gün içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine yatırmak koşuluyla Sigorta Yöneticisinden lisans almak zorundadırlar.
       
Geçici Madde Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Sermayele-rinin Bu Yasanın Öngördüğü Ödenmiş Minimum Sermayeye Çıkarılması 2. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş veya ön izin almış sigorta ve reasürans şirketleri, bu Yasanın 13’üncü maddesinin (7)’nci fıkrasında öngörülen ödenmiş sermayenin, eksik kalan kısmı için her yılın Ocak ayı sonuna kadar 1/4 (dörtte bir)’inden az olmamak koşuluyla bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak dört yıl içerisinde nakden ödemek suretiyle öngörülen ödenmiş minimum sermaye tutarına çıkarmakla yükümlüdürler.
   
Geçici Madde Şirketlerin Genel Müdürlerine

3.

(1) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş sigorta  ve reasürans şirketlerinin direktörleri, genel müdürleri, müdürleri, müdür yardımcıları veya murahhas azaları bu Yasanın 18’inci maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen niteliklere haiz olup olmadıklarına bakılmaksızın görevlerine devam ederler.
İlişkin Kurallar   (2) Bu Yasa yürürlüğe girdikten sonra, sigorta şirketini değiştirmek suretiyle sigortacılık sektöründe çalışmaya devam edecek olan genel müdür, müdür, müdür yardımcıları veya murahhas azalarda bu Yasanın 18’inci maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen nitelikler aranmaz.
       


Geçici Madde

Hayat Sınıfında Faaliyet Gösteren Şirketler

4. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş hayat dışı ve hayat gruplarında faaliyet gösteren sigorta şirketleri, bu Yasanın 26’ncı maddesi uyarınca yeni hayat poliçeleri isdar etmediği sürece mevcut hayat portföyü yükümlülüklerini hayat dışı şirket hesapları içerisinde takip edip sonlandırabilirler.
       
Geçici Madde 5. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren sigorta aracıları en geç  altı ay içerisinde;
Faaliyet   (1) Bu Yasa kuralları uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek; ve
Gösteren Sigorta   (2) Lisans ücretlerini Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine yatırmak koşuluyla lisans almak,
Aracılarına İlişkin Kurallar   zorundadırlar.
       
Geçici Madde 6. (1) Merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan sigorta ve reasürans şirketleri; veya
Bu Yasanın Yürürlüğe   (2) Merkezi yabancı ülkede olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde şube açmak suretiyle faaliyet gösteren isteyen sigorta şirketleri,
Girdiği Tarihten Önce Faaliyet Gösteren   faaliyetlerini sürdürebilmek için bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç altı ay içerisinde bu Yasanın 21’inci maddesi uyarınca ruhsat almak zorundadırlar.
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Ruhsat İşlemleri      
       

Geçici Madde

Sigorta Reasürans Şirketlerinin Ana Sözleşme ve Tüzükler ile İlgili Kurallar

7. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içerisinde sigorta ve reasürans şirketleri, ana sözleşme ve tüzüklerini bu Yasa kurallarına uygun hale getirmek  zorundadırlar.

   


Geçici Madde

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Tasfiye Edilmiş veya Tasfiye İşlemleri Halen Devam Etmekte Olan Sigorta Şirketleri ile İlgili Kurallar

8. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce, tasfiye edilmiş veya tasfiyesi halen devam etmekte olan bankaların sigorta şirketleri, bu Yasanın mevcut sigorta şirketleri ile ilgili öngördüğü şartları yerine getirmek koşuluyla faaliyetlerine aynen devam ederler.
   

Geçici Madde

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Sigorta Eksperliği Faaliyetinde Bulunanlar ile İlgili Kurallar

9. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce münhasıran sigorta eksperliği faaliyetinde bulunduğunu belgeleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı gerçek kişiler Sigorta Yöneticisinin düzenleyeceği sınavda başarılı olmak koşuluyla, bu Yasanın 61’inci maddesinin (3)’üncü fıkra kurallarına bakılmaksızın faaliyetlerine devam eder.
   

Geçici Madde

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Çalışanların Aracılık Faaliyetleri ile İlgili Kurallar

10. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce,  sigorta ve reasürans şirketlerinde görev yapan direktörler kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri, müdürler kurulu üyeleri ve buralarda istihdam edilen diğer kişiler ile bunların eş ve velayetleri altındaki çocukları, sigorta ve reasürans aracılığı faaliyetinde bulunanlar bu Yasanın 62’nci madde kurallarına bakılmaksızın aracılık yapan tüzel kişilere ortak olabilirler veya aracılık yapan kişi ve kuruluşlar bünyesinde çalışabilirler.
   


ONSEKİZİNCİ KISIM
Son Kurallar
       
Yürürlükten Kaldırma 79. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası yürürlükten kaldırılır.

39/1993

   72/2009

            Ancak bu Yasada öngörülen tüzükler hazırlanana kadar yürürlükten kaldıran Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası tahtında çıkarılan tüzüklerin bu Yasaya aykırı olmayan kuralları yürürlükte kalmaya devam eder.
       
Yürütme Yetkisi 80. Bu Yasayı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık yürütür.
       
Yürürlüğe Giriş 81. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
       


- EK -

CETVEL

(Madde 25)

SİGORTA SINIFLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN SERMAYE TUTARLARI

 

Sigorta Sınıfları İçin Öngörülen Sermaye Tutarları

 

 
A HAYAT DIŞI GURUBU 1.650.000
1. Kaza ( Meselek Hastalıkları Dahil ) 100.000
2. Hastalık/Sağlık 400.000
  (A)Hastalık 200.000
  (B)Sağlık 200.000
3. Kara Araçları 150.000
4. Raylı Araçlar 50.000
5. Hava Araçları 50.000
6. Su Araçları ( Deniz,Göl ve Nehir Araçları ) 50.000
7. Nakliyat ( Ticari Mal,bagaj ve tüm diğer mallar ) 75.000
8. Yangın ve Doğal Afetler 150.000
  (A)Yangın 25.000
  (B)Patlama 25.000
  (C)Deprem 25.000
  (D)Sel 25.000
  (E)Deprem ve Sel dışındaki doğal afetler 25.000
  (F)Nükleer Enerji 10.000
  (G)Toprak Kayması 15.000
9. Genel Zararlar 100.000
  (A)Dolu veya dondan kaynaklanan zararlar nedeniyle tazminat ödemeleri (3,4,5,6 ve 7 kapsamındaki mallar için uygulanmaz

50.000

  (B) 8 de sayılan haller dışında Hırsızlık ve diğer tüm olaylardan kaynaklanan zararlar nedeniyle tazminat ödemeleri

50.000

10. Kara araçları sorumluluk 100.000
11. Hava araçları sorumluluk 50.000
12. Su araçları sorumluluk ( deniz,göl ve nehir araçları ) 50.000
13. Genel sorumluluk 50.000
14. Kredi 100.000
  (A)Borcun ödenmesine veya borçlunun aczine bağlı tazminat ödemeleri 20.000
  (B)İhracat kredisine bağlı tazminat ödemeleri 20.000
  (C)Taksitle verilen kredilerle bağlı tazminat ödemeleri 20.000
  (Ç)Uzun vadeli konut kredisine bağlı tazminat ödemeleri 20.000
  (D)Tarım kredisine bağlı tazminat ödemeleri 20.000
15. Emniyeti Suistimal 25.000
16. Finansal Kayıplar 90.000
  (A)İstihdam risklerinden kaynaklanan tazminat ödemeleri 10.000
  (B)Gelir yetersizliğinden kaynaklanan tazminat ödemeleri 10.000
  (C)Hava şartlarının neden olduğu zararlardan kaynaklanan tazminat ödemeleri 10.000
  (Ç)Gelir kayıbı nedeniyle tazminat ödemeleri 10.000
  (D)Genel giderlerin devam ettirilebilmesine yönelik tazminat ödemeleri 10.000
  (E)Beklenmeyen ticari giderler nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri 10.000
  (F)Piyasa değerindeki kayıp nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri 10.000
  (G)Kira ve gelir kaybına bağlı tazminat ödemeleri 10.000
  (H)Ticari olan yada olmayan diğer finansal kayıplardan kaynaklanan tazminat ödemeleri 10.000
17. Hukuksal Koruma 25.000
18. Destek 25.000
     
B HAYAT GURUBU 2.400.000
1. Hayat 1.500.000
  (A)Süre sonunda hayatta kalma halinde yapılacak ödeme (Yaşama ) 250.000
  (B)Ölüm halinde yapılacak ödeme ( ölüm ) 250.000
  (B) (a) ve (b)’nin kombinasyonuna bağlı ödeme ( karma) 250.000
  (Ç) Geri prim iadesi 250.000
  (D)İrat ödemesi 250.000
  (E)Hayat sigortasına tamamlayıcı olarak akdedilen ( a,b,c,d ) profesyonel çalışma yoksunluğu dahil cismani zararlar nedeniyle yapılan ödeme

250.000

2. Evlilik sigortası / Doğum sigortası 100.000
3. Yatırım fonlu sigortalar 100.000
4. Sermaye itfa sigortası 100.000
5. Fonların yönetim işlemi 100.000
6. Kaza ( meslek hastalıkları dahil ) 100.000
7. Hastalık / Sağlık 400.000
  (A)Hastalık 200.000
  (B)Sağlık 200.000
     


SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM)

YASASI

İÇDÜZENİ

Madde  1.

Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Madde  2. Tefsir
Madde  3. Amaç
Madde  4. Kapsam

İKİNCİ KISIM

Sigorta Yöneticisi, Yardımcısı, Yetkili Yabancı Makamlar ve Komite ile İlgili Kurallar

 
Madde  5. Sigorta Yöneticisi ve Sigorta Yönetici Yardımcısı
Madde  6. Sigorta Yöneticisinin Görev ve Yetkileri
Madde  7. Yetkili Yabancı Makamlarla İşbirliği ve Gizli Nitelikli Bilgilerin İletilmesi
Madde  8. Komitenin Oluşumu ve Atanma
Madde  9. Komite Üyeliğinin Sona Ermesi
Madde 10. Komitenin Çalışma Esasları
Madde 11. Komitenin Görev ve Yetkileri
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu ile İlgili Kurallar
 
Madde 12. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin  Kuruluşu veya Yabancı Sigorta Şirketlerinin Şube Açma İzni
Madde 13. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş Koşulları
Madde 14. Yabancı Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Şube Açmaları ile İgili Kurallar
Madde 15. Ana Sözleşme Değişiklikleri
Madde 16. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Yurt Dışı Faaliyetleri
 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Teminatlar ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile İlgili Kurallar

 
Madde 17. Teminatlar
Madde 18. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Yönetim ile İlgili Kuralları
Madde 19. Sigorta ve Reasürans Şirketinde Çalışması Yasak Olanlar ve İhlal Edenler
Madde 20. İntifa ve Oy Kullanma Haklarının Edinilmesi
 


BEŞİNCİ KISIM
Ruhsat ve Lisans ile İlgili Kurallar
 
Madde 21. Ruhsat Alma Zorunluluğu
Madde 22. Lisans
Madde 23. Ruhsat Talebinin Değerlendirilmesi
Madde 24. Faaliyetin Durdurulması ve Ruhsatın İptali
   
ALTINCI KISIM
Sigorta Sınıfları, İhtisaslaşma, Çalışma Planı  ve Yurtdışında Yaptırılabilecek Sigortalar ile İlgili Kurallar
 
Madde 25. Sigorta Sınıfları (CETVEL)
Madde 26. İhtisaslaşma
Madde 27. Çalışma Planı Düzenleme Şartı
Madde 28. Yurtdışında Yaptırılabilecek Sigortalar
 
YEDİNCİ KISIM
Sigorta Sözleşmeleri, Tarifeler, Prim ve Primlerin Ödenmesi
 
Madde 29. Sigorta Sözleşmeleri
Madde 30. Tarifeler ve Primler
Madde 31. Hasarsızlık İndirimi, Zamlı Prim Uygulaması ve Prim Belirlenmesi
Madde 32. Zorunlu SigortaPrimlerinin Ödenmesi
 
SEKİZİNCİ KISIM
Teknik Karşılıklar ile İlgili Kurallar
 
Madde 33. Teknik Karşılıklar
Madde 34. Karşılıkların Tesis ve Bildirimi
Madde 35. Teknik Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklar
Madde 36. Sigorta ve Reasürans Şirketinin Varlıkları
Madde 37. Kıymetlerde Oluşacak Eksiklikler
Madde 38. Teknik Karşılıklara İlişkin Kurallar
 
DOKUZUNCU KISIM
Yükümlülük Sermaye Yeterliliği, İştirak ve Yatırımlar ile İlgili Kurallar
 
Madde 39. Yükümlülük Sermaye Yeterliliğine Sahip Olma
Madde 40. Yükümlülük Sermaye Yeterliliğinin Hesabı
Madde 41. Yükümlülük Sermaye Yeterliliğinin Bildirimi
Madde 42. Yatırım Esasları ve Sınırlamalar
 


ONUNCU KISIM
Hesap, Kayıt Düzeni ve Mali Tablolar ile İlgili Kurallar
 
Madde 43. Hesap ve Kayıt Düzeni
Madde 44. Mali Tabloların İlgili Makamlara Gönderilmesi ve İlanı
Madde 45. Üç Aylık Hesap Özetleri
Madde 46. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Yabancı Ülkelerdeki Şube ve Temsilciliklerinin Hesapları
Madde 47. Teknik Kurallar ve Tasdike Tabi Belgelerde Değişiklikler ve Saklama Payları
Madde 48. Aktif Azaltıcı İşlem Yasağı
 
ONBİRİNCİ KISIM
Denetim, İdari ve Mali Bünyenin Güçlendirilmesi ile İlgili Kurallar
 
Madde 49. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Denetimi
Madde 50. İdari Tedbirler
Madde 51. Mali Bünyenin Güçlendirilmesi ve Önlemler
 
ONİKİNCİ KISIM
Sigortacılık Faaliyetlerine Ara Verme, Birleşme, Devir, Tasfiye ve İflas ile İlgili Kurallar
 
Madde 52. Ara Verme
Madde 53. Birleşme veya Devir
Madde 54. Kısmen veya Tamamen Zorunlu Ara Verme
Madde 55. Tasfiye ve İflas
Madde 56. Faaliyette Bulunan Şirketlerin Portföy Devri ve Ruhsatın İptali
 
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Aracılar, Sigorta Acenteleri, Brokerler, Aktüerler ve Sigorta Eksperleri ile İlgili Kurallar
 
Madde 57. Aracılar ile İlgili Kurallar
Madde 58. Sigorta Acenteleri ile İlgili Kurallar
Madde 59. Brokerler ile İlgili Kurallar
Madde 60. Aktüer ile İlgili Kurallar
Madde 61. Sigorta Eksperleri ile İlgili Kurallar
Madde 62. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Çalışanların Aracılık ve Eksperlik Faaliyetlerinde Bulunamaması
 
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Zorunlu Sigortalar ve Fon ile İlgili Kurallar
 
Madde 63. Zorunlu Sigortalar
Madde 64. Fonun Oluşumu ile İlgili Kurallar
 


ONBEŞİNCİ KISIM
İdari Para Cezaları ve Suç ve Cezalar
   
Madde 65. İdari Para Cezaları
Madde 66. Suç ve Cezalar
 
ONALTINCI KISIM
Çeşitli Kurallar
 
Madde 67. Sigorta Tahkim Komisyonu
Madde 68. Sigorta Bilgi Merkezi ile İlgili Kurallar
Madde 69. İlan ve Reklamlar
Madde 70. Sigortacılık İlişkileri
Madde 71. Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar
Madde 72. İyi Niyet
Madde 73. Sigortacılıkla Bağdaşmayan İşler
Madde 74. Çıkar Çatışması
Madde 75. Bilgi Verme Yükümlülüğü
Madde 76. Gizli Bilgi Saklama Yükümlülüğü
Madde 77. Şüpheli İşlem Bildirimi
Madde 78. Zorunlu Bildirimler
 
ONYEDİNCİ  KISIM
Geçici Kurallar
 
Geçici Madde 1

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Faaliyet Gösteren Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Lisans İşlemleri

Geçici Madde 2

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Sermayelerinin Bu Yasanın Öngördüğü Ödenmiş Minimum Sermayeye Çıkarılması

Geçici Madde 3

Şirketlerin Genel Müdürlerine İlişkin Kurallar

Geçici Madde 4

Hayat Sınıfında Faaliyet Gösteren Şirketler

Geçici Madde 5

Faaliyet Gösteren Sigorta Aracılarına İlişkin Kurallar

Geçici Madde 6

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Faaliyet Gösteren Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Ruhsat İşlemleri

Geçici Madde 7

Sigorta Reasürans Şirketlerinin Ana Sözleşme ve Tüzükler ile İlgili Kurallar

Geçici Madde 8

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Tasfiye Edilmiş veya Tasfiye İşlemleri Halen Devam Etmekte Olan Sigorta Şirketleri ile İlgili Kurallar

Geçici Madde 9

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Sigorta Eksperliği Faaliyetinde Bulunanlar ile İlgili Kurallar


Geçici Madde 10

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Çalışanların Aracılık Faaliyetleri ile İlgili Kurallar

 
ONSEKİZİNCİ KISIM
Son Kurallar
 
Madde 79. Yürürlükten Kaldırma
Madde 80. Yürütme Yetkisi
Madde 81. Yürürlüğe Giriş

İletişim

  • Merkez: 00 90 -392 228 71 54
  • Email:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Adres: Şehit İbrahim Ramadan Sokak No:7 Yenişehir/Lefkoşa KKTC, Mersin 10 Turkey.